Sluchovo postihnutí školia sluchovo postihnutých

Krátka správa

Európska kultúrna spoločnosť (EKS) a Slovenský zväz sluchovo postihnutých (SZPB) už niekoľko rokov spolupracujú na projektoch, ktoré sú zamerané na vzdelávanie sluchovo postihnutých a ich lepšie začlenenie do pracovného života. Cieľom nosných aktivít spolupráce je podpora celoživotného vzdelávania sluchovo postihnutých.

V roku 2005 bolo prostredníctvom rezidenčných školení, ktoré viedli sluchovo postihnutí lektori Michal Hefty a Richardf Schramm vyškolených viac ako 100 sluchovo postihnutých v 10 regiónoch Slovenska. V roku 2005 dopyt po školeniach vysoko prevýšil ponuku, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo projekt pokračuje aj v roku 2006.

V januári 2006 začali s realizáciou 2. fázy projektu s názvom Bezbariérové vzdelávanie sluchovo postihnutých. Projekt je už v rámci druhého roka financovaný z dotácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v zmysle programov podpory informačnej spoločnosti. Cieľom projektu Bezbariérové vzdelávanie sluchovo postihnutých (SP) -zvyšovanie digitálnej gramotnosti SP je vyškoliť 120 sluchovo postihnutých z 10 regiónov Slovenska, ktorí po absolvovaní kurzu získajú nové vedomosti a zručnosti v ovládaní počítača a internetu.

Školenia sa realizujú formou bezbariérového prístupu. Bezbariérový prístup k vzdelávaniu v praxi znamená, že vyškolení sluchovo postihnutí lektori školia sluchovo postihnutých frekventantov. Sluchovo postihnutí lektori pre oblasť informačných a kokunikačných technológií (IKT) boli špeciálne vyškolení v rámci projektu SZSP Internet – nové príležitosti umiestnenia sa sluchovo postihnutých na trhu práce, financovaného z predvstupovej pomoci EÚ – PHARE.

Cieľom projektu je zvyšovanie digitálnej gramotnosti sluchovo postihnutých formou kombinovaného vzdelávania, ktoré využíva aj nové formy vzdelávania – e-learning. E-learningový vzdelávací program Informačno komunikačné technológie a internet pre sluchovo postihnutých je prvým vzdelávacím programom na Slovensku, ktorý aplikoval do metodiky posunkovú reč. Pre metodiku bolo vygenerovaných vyše 400 nových posunkov, ktoré absentovali v posunkovej reči pre popis odbornej terminológie týkajúcej sa IKT a internetu.

Vzdelávací program pre každú skupinu bude pozostávať zo štyroch častí:
1. päťdňového rezidenčného školenia priamo vo zvolenom regióne,
2. e-learningovej formy štúdia založenej na samoštúdiu a on – line konzultáciách s lektorom,
3. záverečným stretnutím spojeným s testom a vyhodnotením vzdelávacieho programu,
4. odovzdaním certifikátov úspešným absolventom.

Vzdelávací program Internet – nové príležitosti umiestnenia sa sluchovo postihnutých na trhu práce je certifikovanou vzdelávacou aktivitou s číslom: 1524/26457/2004/431/1. Školenia sa poskytujú bezplatne a môžu sa na ne prihlásiť všetci záujemcovia z radov sluchovo postihnutých. V roku 2006 sa školenia uskutočnia v 10 mestách.

Organizátori očakávajú, že pomôžu etablovať bezbariérovou formu vzdelávania sluchovo postihnutých (sluchovo postihnutí školia sluchovo postihnutých), rozšíriť nové možnosti komunikácie sluchovo postihnutých s počujúcim i nepočujúcim svetom prostredníctvom IKT. Hlavným cieľom je postupne aplikovať nové formy vzdelávania do každodenného života a postupne otvoriť sluchovo postihnutým cestu k novým príležitostiam na trhu práce v profesiách s prevahou duševnej činnosti.

V prípade, že potrebujete získať dodatočné informácie, obráťte sa na Petra Marčeka (SZSP, Budatínska 59/a, 851 06 Bratislava 5, tel./ fax: 02/63839927, e-mail: urad@szsp.sk ), alebo na Barbaru Gindlovú (EKS, Františkánske nám. 7, 811 01 Bratislava 1, tel.: 02/54640351, e-mail: gindlova@exs.sk ).