Spoločný patent: EÚ našla nové riešenie. Pomôže to?

Nový návrh kompromisu dostali diplomati z jednotlivých štátov Únie na stôl v stredu minulý týždeň (3. novembra). Na rozdiel od predošlých návrhov, ktoré Belgicko ako predsednícka krajina už predložilo v priebehu októbra, obsahuje nový text niekoľko zásadných zmien.

Návrh sa dokonca stal dôvodom k zvolaniu mimoriadnej schôdze ministrov zasadajúcich v Rade pre konkurencieschopnosť, ktorá sa uskutočnila dnes (10. novembra). Ministri sa v tomto zložení už počas belgického predsedníctva zišli na jednom formálnom a jednom neformálnom stretnutí ohľadne patentu. Ďalšie formálne stretnutia sú naplánované na koniec novembra a na december.

Belgicko si vyjednanie kompromisu k vytvoreniu jednotného patentového systému dokonca stanovilo ako jednu zo svojich priorít. O vôli Belgičanov dotiahnuť celú agendu do úspešného konca svedčí už niekoľko doposiaľ úspešných kompromisných návrhov a tiež skutočnosť, že zatiaľ čo bežne sa Rada pre konkurencieschopnosť schádza počas predsedníctva jednej krajiny len raz, Belgicko ich na súčasný polrok naplánovalo rovno päť. Pokiaľ by sa tak dnes nepodarilo dospieť k jednotnému riešeniu, ministri sa budú celoeurópskym patentom zaoberať ešte 26. novembra a 10. decembra.

Tri oficiálne jazyky

Európska únia začala na zavedení jednotného európskeho patentného systému pracovať už v roku 2003. Celý proces ale postupuje veľmi pomaly a sprevádzajú ho lingvistické, technické a právne spory.

Náklady súvisiace s podávaním patentových prihlášok a následnou patentovou ochranou sú v Európe výrazne vyššie než napríklad  v Spojených štátoch, či v Japonsku. Podnikateľské združenia sa navyše neustále sťažujú na rozhodnutia národných súdov, ktoré vychádzajú z odlišného národného prostredia a nie sú tým pádom konzistentné- nezriedka sa totiž stane, že súdy v jednotlivých členských štátoch rozhodnú v identickom spore úplne odlišne.

So zatiaľ posledným návrhom, ktorý mal prekonať zdĺhavé lingvistické spory, prišla Európska komisia tento rok v júli. Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier, ktorý má túto agendu na strarosti, vtedy navrhol, aby sa za oficiálne jazyky patentu považovali len angličtina, francúzština a nemčina. Zároveň by sa za platné považovali preklady patentových žiadostí registrované v iných jazykoch krajín EÚ. Tento návrh sa ale nepáči Španielsku a Taliansku.

Prechodné obdobie bez konečného termínu

Pravdepodobne najdôležitejší posun v najnovšom belgickom materiáli predstavuje absencia jasného termínu ukončenia prechodného obdobia, po ktorého uplynutí by sa malo prejsť do „permanentného režimu“- teda do takého, v ktorom budú za jediné plnoprávne oficiálne jazyky patentu EÚ považované angličtina, francúzština a nemčina.

Počas prechodného obdobia majú byť preklady patentov k dispozícii len v angličtine a nie v ostatných dvoch jazykoch. Znížili by sa tak náklady a zároveň by sa tým uľahčilo pôsobenie firmám z iných členských štátov EÚ.

„Vzhľadom k tomu, že pre účely patentov EÚ nie sú zatiaľ zaistené kvalitné automatické prekladače do angličtiny, musí preklad do tohto jazyka zaistiť sám žiadateľ,“ uvádza sa v návrhu belgického predsedníctva.

Nejasný dátum ukončenia prechodného obdobia, ktoré sa tak podľa odhadov niektorých diplomatických zdrojov môže pretiahnuť až na 15 rokov, má zrejmý cieľ- zlomiť odpor krajín, ktoré majú s obmedzením počtu oficiálnych jazykov na tri najväčší problém. To sa, ako už bolo spomenuté, týka najmä Španielska, Talianska a do istej miery aj Poľska a Portugalska.

Kompromisný dokument sa navyše zaoberá i takzvanou „revíznou doložkou“, ktorá má zaistiť, že na konci prechodného obdobia dôjde k vyhodnoteniu situácie. Týmto opatrením by došlo k posilneniu vyjednávacej pozície krajín, ktorým sa varianta s troma oficiálnymi jazykmi nepáči.

Oslovené diplomatické zdroje sa zhodli na tom, že Poľsko a Taliansko revíznu doložku podporujú, Španielsko sa ale údajne stále tvári neústupne. Zástupca Európskej komisie pre EurActiv povedal, že sa „revizná doložka môže stať súčasťou konečného kompromisu“.

Vyššia právna ochrana v prípade sporov

Pokiaľ sa tento návrh stane súčasťou konečnej dohody, Francúzsko s Nemeckom dočasne prídu o privilégium v podobe prekladov do svojho rodného jazyka. Iné, a možno dôležitejšie privilégium by sa im ale zachovalo- francúzština a nemčina by ostali právne záväznými jazykmi európskeho patentu. Inými slovami, patentová prihláška v nemčine, či francúzštine by bola aj po dobu prechodného obdobia právne záväzná, zatiaľ čo prihláška v taliančine, portugalčine, či slovenčine vôbec.

To by malo dôležité právne a finančné dopady najmä na malé a stredné podniky, ktoré pôsobia v iných krajinách než v tých, kde sa hovorí spomenutými troma oficiálnymi jazykmi. Nie vlastným zavinením by totiž z ničoho nič mohli začať porušovať patentovú legislatívu a niesť právnu zodpovednosť za prípadné škody.

V texte kompromisu sa preto píše, že v prípade sporov by „údajný narušiteľ mohol pred tým, než mu bol poskytnutý preklad do jeho vlastného jazyka, jednať v dobrej viere a nemusel mať dôvod vedieť o tom, že porušuje patentné právo“.

Malé a stredné podniky by sa tiež mali dočkať zvláštneho zachádzania pred súdom, lebo na rozdiel od veľkých nadnárodných spoločností nedisponujú významnými finančnými prostriedkami.

Británia chce skúšať automatické prekladače

O mierny ústupok v návrhu kompromisu požiadala aj Veľká Británia. Behom prechodného obdobia, počas ktorého sa budú patentové žiadosti prekladať do angličtiny, by mala byť podľa Britov na náklady európskeho patentového systému prihláška preložená tiež do niektorého z európskych jazykov. Voľbu jazyka by Briti nechali na predkladateľovi žiadosti. „Preklad by mal slúžiť len k informačným účelom,“ píše sa v súčasnosti v belgickom návrhu.

A dôvod? Toto dočasné opatrenie je považované za „extrémne dôležité z pohľadu zlepšovania kvality automatického prekladu“. S pomocou textov v inom národnom jazyku bude totiž možné „vycvičiť automatické preklady“, dozvedáme sa v dokumente z dielne belgického predsedníctva.