Startupy na Slovensku to majú ešte stále ťažké

Napriek tomu, že preferencia závislej činnosti pred podnikaním existuje aj na úrovni EÚ, celkový vzťah k podnikaniu je v EÚ lepší, než na Slovensku, tvrdí to Analýza malého a stredného podnikania Ministerstva hospodárstva (údaje za rok 2012).

Kým na Slovensku by si podnikanie vybralo len 33 % obyvateľov, priemer EÚ dosahuje 38 %.

Na Slovensku sa dlhodobo registruje aj vysoké percento zánikov podnikov, ktoré patrí k jedným z najvyšších v krajinách EÚ.  V podnikaní pôsobí výrazne menší podiel žien a iba malý počet zástupcov znevýhodnených skupín spoločnosti.

Prekážky

Podnikateľské prostredie na Slovensku zaostáva za priemerom Európy.

Podľa Analýzy MSP to súvisí s nižším rastom slovenského hospodárstva a nevýrazným domácim dopytom, s nedostatočným skvalitňovaním podmienok na podnikanie, vysokým administratívnym zaťažením, častým novelizovaním dôležitých legislatívnych úprav a absenciou systematického hodnotenia legislatívy.

Slabou stránkou je tiež nedostatočná podpora začínajúcich MSP, ako aj podpora pri „druhej šanci“ v prípade krachu firmy.

Čas a základný kapitál potrebný na založenie firmy je ešte stále nad priemerom EÚ. Analýza MSP hodnotí negatívne aj počet platieb daní a čas potrebný pre naplnenie hlavných daňových povinností, absenciu elektronických riešení a nedostatočné služby e-governmentu.

Pozitíva

Pozitívom Slovenska je, podľa analýzy, rastúci záujem obyvateľov vo vzťahu k podnikaniu, ako aj pozitívnejšie hodnotenie reálnosti plánov začať podnikať v budúcnosti, v porovnaní s postojmi obyvateľov EÚ-27.

Inštitucionálny a finančný rámec podpory MSP

Ústredné orgány štátnej správy (jednotlivé ministerstvá) sa koncentrujú hlavne na tvorbu politiky a poskytovanie zdrojov. Špecializované agentúry, podporné bankové inštitúcie a fondy slúžia najmä na realizáciu uvedených politík.

Problémom v rámci podpory MSP na Slovensku je jej rozdrobenosť medzi viacerých aktérov. Prejavuje sa to v nedostatočnej koordinácii a synchronizácii tejto politiky.

Najvýznamnejšie postavenie má  Ministerstvo hospodárstva SR, ako orgán zodpovedný za stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu MSP a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako špecializovaná inštitúcia realizujúca širokú škálu podporných nástrojov.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (od 28.februára 2014 premenovaná na Slovak Business Agency) vznikla spoločnou iniciatívou vlády SR a Európskej únie s cieľom podporovať rozvoj a rast malého a stredného podnikania v Slovenskej republike, so zreteľom na štátnu štrukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku. Predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu, špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP.

Fond inovácií a technológií (FIT) formou poskytovania rizikového kapitálu podporuje podnikateľskú iniciatívu slovenských MSP.  Vznikol ako reakcia na vznikajúci dopyt po rizikovom kapitáli na podporu podnikateľov s nápadmi a je výsledkom spolupráce Slovak Business Agency (SBA) s investormi.

FIT disponuje 4,5 miliónmi eur, pričom výška investície do projektu sa môže pohybovať od 20-tisíc (projekt vo fáze „seed“) až po 1,5 milióna eur (vo fáze „expanzia“).

Slovenská záručná a rozvojová banka zabezpečuje podporu MSP prostredníctvom poskytovania úverov a bankových záruk na úvery. Založila Slovenský záručný a rozvojový fond, ktorý napomáha uskutočňovať aktivity iniciatívy JEREMIE na Slovensku a tým zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu.

Európska komisia a EIB prostredníctvom iniciatívy JEREMIE financuje MSP. Umožňuje členským krajinám EÚ a ich regiónom vložiť prostriedky zo štrukturálnych fondov spoločne s národnými zdrojmi do holdingových fondov, ktoré môžu financovať MSP flexibilným a inovatívnym spôsobom. Na Slovensku si tak 50 miliónov eur prerozdelia startupy prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu cez dvoch manažérov fondov – Neulogy Ventures a Limerock Fund Managers (viac informácií na tejto linke).

V posledných rokoch na Slovensku vznikli aj iniciatívy združujúce tzv. podnikateľských anjelov. Sú to investori so záujmom investovať do začínajúcich firiem (Klub podnikateľských anjelov Slovenska, 42Angels, Neulogy).

Nefinančná podpora

Popri finančnej podpore existuje na Slovensku mnoho organizácií, ktoré startupom poskytujú podporu napríklad vo forme priestorov pre začínajúcich podnikateľov (Connect, InQb na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave), mentoringu, budovania podnikateľskej mentality a strategického myslenia (Spot, SAPIE), vzdelávania a informácií pre školy a učiteľov (Junior Achievement Slovensko), kariréne poradenstvo (Manageria pôsobiaca na Univerzite Komenského), alebo nevyhnutného networkingu a zdieľania skúseností (Startup Camp, Združenie mladých podniakteľov Slovenska, Fórum kreatívneho priemyslu).