Štvrtá správa o ekonomickej a sociálnej kohézii

hübner, hübnerová

 

Krátka správa

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner (PL) predstavila v júni správu Európskej komisie, ako si vedú regióny v 25 členských štátoch a v Rumunsku a Bulharsku ohľadne hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ktorá je už štvrtou v poradí v súčasnom programovacom období. V predloženej správe o súdržnosti sa spomína, že 13 členských krajín, ktoré majú možnosť čerpať z kohézneho fondu, vykazovali priemerne 3,6 % rast hrubého národného produktu (HNP) v období 1995 – 2005, čo je výrazne nad priemerom EÚ, kde táto hodnota dosahuje 2,2 % ročne. Správa tiež predstavila trendy vo vývoji regionálnych disparít a informovala o príprave novej kohéznej politiky.

Vývoj kohéznej politiky po zverejnení tretej správy začiatkom roka 2005 sledoval tri hlavné ciele:

Prvým bol proces historického rozšírenia EÚ v máji 2004, kedy sa začali politiky kohézie razantne uplatňovať v nových členských krajinách a výsledky ich vplyvu z prvého roka sú na stole.

Po druhé boli dosiahnuté pri príprave programovania na obdobie 2007 – 2013 výrazné pokroky. Vo veľkej miere aj vďaka inštitucionálnemu konsenzu európskych inštitúcii, kedy sa dohodla Rada, Komisia a Parlament na finančnom výhľade pre roky 2007 2013 a ktorý spoločne podpísali 17. mája 2006. Táto dohoda bola základným východiskom pre členské štáty a regióny, aby mohli napredovať v príprave nových programov. Okrem toho Komisia prijala viaceré dôležité dokumenty, ktoré uľahčili tento proces (Strategické smerovanie Spoločenstva pre kohéznu politiku, Návrh strategického smerovania Spoločenstva pre rozvoj vidieka a Smerovania štátnej pomoci na regionálnej úrovni 2007 – 2013).

Tretím dôvodom je politické rozhodnutie na najvyššej úrovni prijaté v roku 2005, že kohézna politika hrá rozhodujúcu rolu pri realizácii agendy rastu a zamestnanosti (Lisabonskej stratégie) Únie.

Na Slovensku zverejnené výsledky správy ešte neboli prerokované vládou ani parlamentom vzhľadom na predčasné voľby v júni 2006.