Súťažte s Nocou výskumníka 2009

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA, Slovenská akadémia vied a portál EurActiv.sk, v spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Slovenska, vyhlasujú v rámci projektu Noc výskumníka na Slovensku 2009 dve súťaže:

  • Výtvarná súťaž Európskej únie „Veda pre 100 rokmi, veda za 100 rokov“,
  • Posterová súťaž Európskej únie „Poster Noc výskumníka 2010“.

Hlavným námetom a cieľom súťaží je zobrazenie pokroku vedeckého bádania za posledných sto rokov a predstavenie vízie budúcnosti, resp. vybratie návrhu, ktorý bude v rámci EÚ súťažiť o nomináciu na oficiálny poster Noci výskumníka 2010.

Obe súťaže začali 8. júna 2009. Príspevky možno posielať až do uzávierky 10. septembra 2009 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Obálky so súťažnými prácami je potrebné označiť heslami „výtvarná súťaž“, resp. „posterová súťaž“.

Výtvarná súťaž je rozdelená na kategórie „I. stupeň ZŠ“ a „II. stupeň ZŠ“. Súťažiaci s námetmi na poster budú rozdelení do kategórií „stredné školy“ a „vysoké školy“.

Jeden autor smie súťažiť maximálne s tromi prácami, ktorých vyhotovenia sa po vyhlásení výsledkov nevracajú. Kritériá súťaže nestanovujú žiadnu predpísanú umeleckú techniku ani formát diela. Súčasne, vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na ďalšie použitie výtvarných a posterových diel.

Víťazov vyberie odborná porota. Výsledky sa vyhlásia 25. septembra 2009 na hlavnom podujatí Noc výskumníka na Slovensku 2009, ktorého súčasťou bude prezentácia najúspešnejších prác.

Prihlášku, ktorá musí byť priložená ku každému súťažnému dielu, možno nájsť na stránkach SOVVA. Priebežne sa aktualizuje stránka www.nocvyskumnika.sk, kde bude možné nájsť ďalšie informácie a štatút oboch súťaží. Vyhlasovatelia si vyhradzujú právo zmeniť propozície súťaže v prípade, ak by nebolo možné dosiahnuť cieľ súťaže.