Tajani odišiel do Izraela na prorastovú misiu

zdroj europa.eu

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani vycestoval na trojdňovú „Misiu pre rast“ do Izraela. Sprevádza ho viac ako 65 priemyselných asociácií a firiem z členskýcm štátov. Cieľom je získavanie nových partnerov a expanzia na trh najmä v oblasti inovatívnych a zelených technológií, IKT, strojov a kozmického priemyslu.

Podnikatelia s Tajanim absolvujú stretnutia na vysokej úrovni s izraelským prezidentom Šimonom Peresom a ministrami. Súčasťou programu je aj podpis dohôd o posilnení spolupráce v oblasti priemyselnej politiky, výskumu satelitnej navigácie a malých a stredných podnikov.

Izrael je jednou z najkonkurencieschopnejších ekonomík sveta. EÚ preto chce s krajinou prehĺbiť bilaterálne obchodné vzťahy a integráciu trhov s cieľom podporovať inovácie, udržateľný rast a tvorbu pracovných miest.

Hlavnou témou Tajaniho rokovaní s izraelskými ministrami bude posilňovanie spolupráce v priemyselnej politike a inováciách, v oblasti cestovného ruchu a tiež podpora zeleného a udržateľného rastu. Komisia vidí veľký potenciál pre kooperáciu v oblasti vodných zdrojov, ktorých má Izrael nedostatok. To vytvorilo priestor pre inovácie vodných a poľnohospodárskych technológií.

Obe ekonomiky sú vo veľkej miere závislé od malých a stredných podnikov pri tvorbe rastu a nových pracovných miest. Výsledkom rokovaní má byť aj dohoda na ďalšom zlepšovaní rámcových podmienok pre malé firmy a to cez znižovanie administratívnej záťaže a zlepšenie prístupu k financiám.

Podniky operujúce v sektore zelených technológií, strojov, IKT, surovín a kozmických technológií absolvujú stretnutie s miestnymi podnikateľmi z rovnakých odvetví, aby mohli nadviazať prípadné kooperačné partnerstvá.

Tento event prebehne v spolupráci s Enterprise Europe Network, najväčšej podpornej siete, ktorá zdarma poskytuje základné služby pre MSP, pomáha im pri expanzii na nové trhy a zlepšovaní konkurencieschopnosti.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.