TUKE zapojená do projektu COGNAC

Krátka správa

Podpora výskumu a inovácií je na jednej strane absolútnou prioritou EÚ, ale v praxi to často nevidieť. Pritom samotná Únia, ale aj mnohé členské krajiny, v rámci svojich možností vynakladajú nemalé prostriedky na financovanie vedy, výskumu a inovácií. Problémom však je nedostatočná koordinácia jednotlivých stratégií a postupov orgánov na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Mnohokrát medzi nimi nemožno nájsť žiadny synergický efekt. Finančné prostriedky sa tak rozbíjajú a efektivita ich vynakladania sa znižuje.

Ekonomická fakulta Technickej Univerzity v Košiciach (TUKE) sa preto zapojila do 11-členného medzinárodného konzorcia partnerov zo siedmich krajín EÚ. Poslaním konzorcia je riešiť práve problematiku efektívnosti a vzájomného dopĺňania sa výskumných politík na jednotlivých vymenovaných úrovniach v rámci vedecko-výskumného projektu financovaného Európskou komisiou prostredníctvom dobiehajúceho FP6.

Projekt bol odštartovaný v októbri 2006 a potrvá 24 mesiacov. Jeho strategickým cieľom je poukázať na prínosy vzájomne prepojených a koordinovaných spoločných programov. Východiskom sú priority Lisabonskej stratégie, medzi ktoré patrí požiadavka zlepšiť a zvýšiť efektívnosť a koordináciu vedecko-výskumných politík na jednotlivých úrovniach.

Samotná idea projektu je originálna a zapĺňa medzeru, ktorá v tejto oblasti stále existuje. Projekt vytvára predpoklady pre medziregionálnu spoluprácu a priestor pre komunikáciu, sieťovanie, výmenu poznatkov a skúseností regionálnych aktérov Košického samosprávneho kraja s partnermi v rámci EÚ. Ide o predpoklady  posilnenia konkurencieschopnosti celého regiónu. Výsledky by mali prispieť aj k tomu, aby sa výskum stal dôležitejšou súčasťou pri príprave regionálnych inovačných stratégií a ostatných politík, pri čom by mal byť výsledkom efekt synergie.

Zámerom projektu je tiež vyvinúť a testovať efektívny, „na mieru šitý“ proces výmeny najlepších skúseností. Potrebné je tiež ponúknuť možnosť získavania dodatočných zdrojov na koordináciu politík na európskej úrovni a v neposlednom rade aj identifikovať oblasti vyžadujúce si doplnkové a vzájomne posilňujúce sa akcie na národnej a európskej úrovni.