Únia je inovatívnejšia, rozdiely medzi regiónmi pretrvávajú

zdroj: Európska komisia

Rozdiely v inováciách na regionálnej úrovni sa zväčšujú, pričom inovačná výkonnosť sa v takmer pätine regiónov EÚ zhoršila. Také sú závery prehľadu výsledkov inovácií v Únii 2014, ktoré v utorok (4. marca 2014) zverejnila Európska komisia.

Cieľom tejto správy je pomôcť krajinám EÚ identifikovať ich silné a slabé stránky a zamerať sa na tie oblasti, v ktorých potrebujú vyvinúť najväčšie úsilie.

Poradie krajín EÚ zostáva pomerne stabilné.  Na vrchole rebríčka sa umiestnilo Švédsko, po ktorom nasledujú Dánsko, Nemecko a Fínsko Tieto štyri krajiny investujú do výskumu a inovácií najviac. Situácia sa najvýraznejšie zlepšila v Portugalsku, Estónsku a Lotyšsku. Lotyšsko spolu s Bulharskom a Rumunskom však podľa správy značne zaostávajú za priemerom EÚ.

Slovensko patrí do tretej skupiny  – takzvaných miernych novátorov – s výkonnosťou nižšou ako je priemer Únie spolu s Českom, Maďarskom, Poľskom, Talianskom, Španielskom a ďalšími piatimi krajinami. Vo väčšine hodnotených kritérií je Slovensko pod priemerom EÚ. Jeho relatívne silnými stránkami sú  podiel predaja nových inovácií, mládež s vyšším stredným vzdelaním a medzinárodné vedecké publikácie na báze spoluautorstva. Naopak, slabými stránkami sú doktorandi z krajín mimo EÚ, výnosy z licencií a patentov zo zahraničia a PCT patentové aplikácie pri riešení spoločenských problémov.

V rámci širšej Európy potvrdzuje svoju pozíciu celkového inovačného lídra Švajčiarsko, ktoré stále prekonáva všetky členské štáty EÚ. Vyšší inovačný výkon ako EÚ na globálnej úrovni majú Južná Kórea, USA a Japonsko.

Celkovo na zlepšenie v oblasti inovácií vplývalo zvýšenie počtu žiadostí o celoeurópsku ochrannú známku (ochranné známky Spoločenstva) a doktorandi z krajín mimo EÚ. Tento pozitívny trend však tlmí pokles investícií rizikového kapitálu.

„Viac investícií do podnikov, väčší dopyt po európskych inovačných riešeniach a menej prekážok pre komerčné šírenie inovácií sú kľúčom k rastu,“ uviedol eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Podľa komisárky pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganovej-Quinnovej prehľad výsledkov opäť potvrdzuje, že investície do výskumu a inovácií prinášajú ovocie vo forme hospodárskej výkonnosti. „Nový program v oblasti výskumu a inovácií, Horizont 2020, s rozpočtom takmer 80 mld. EUR na nasledujúcich sedem rokov, pomôže zachovať takéto výsledky,“ uviedla komisárka.

Výsledky prieskumu ukázali, že rozdiely medzi štátmi a regiónmi v oblasti inovácií stále existujú. Len málo krajín dosahuje jednotnú úroveň výkonnosti vo všetkých častiach svojho územia. Rozdiely medzi regiónmi sa v skutočnosti počas posledných 2 rokov zvýšili.

Nový rozpočet EÚ, ako aj reformovaná regionálna politika ponúkajú podľa komisára zodpovedného za regionálnu a mestskú politiku Johannesa Hahna jedinečnú príležitosť na podporu inovácií.

Viac ako 100 miliárd eur investícií v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov totiž bude vyčlenených na výskum a inovácie, ako aj digitálny rast, malé a stredné podniky a rozvoj ekologických a efektívnych zdrojov energie.  

Každý z 274 regiónov Európy bude musieť vytvoriť stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá bude zahŕňať inovácie.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.