V EP sa diskutovalo o možnostiach Galilea

„Európa otvára nové dvere pre rozvoj high-tech priemyslu, tvrobu nových pracovných miest a ekonomického rastu. S Európou na mieste vodiča, Galileo má potenciál stať sa v budúcnosti základným kameňom globálneho rádiového navigačného pozičného systému“, hovorí europoslankyňa Etelka Barsi-Pataky, ktorá bola parlamentnou spravodajkyňou pre systém Galileo.    

Cieľom bruselského híringu skupiny EPP-ED „Galileo/Egnos – Nové aplikácie a smerovanie v Európe“ pod záštitou člena výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Jána Hudackého, bolo zvýšiť povedomie o pripravovanom spustení tzv. budovacej fázy Európskeho systému satelitnej rádiovej navigácie, známeho ako Galileo a podnietiť debatu o možnostiach jeho optimálneho využitia pre priemysel, vedeckú a akademickú obec, pre malé a stredné podniky ako aj pre bežných ľudí.

Európa by mohla využívať služby kvalitnej satelitnej navigácie, ktorú zabezpečí systém Galileo, už v roku 2013. Galileo, ako je známe, je európskou odpoveďou na americký Global Positioning System – GPS a na ruský GLONAS. Na rozdiel od týchto je však Galileo civilným projektom.

Od prvotnej myšlienky na Galilea uplynulo už deväť rokov. Pôvodné plány, ktoré predpokladali finančnú účasť súkomného konzorcia nevyšli. Konzorcium na poslednú chvíľu do projektu odskočilo argumentujúc neúmernými finančnými rizikami, neistotou návratnosti investícií, svoju úlohu ale zohrali aj vnútorné spory.

Komisia následne prišla z náhradným riešením financovania konštrukcie infraštruktúry z verejných zdrojov vo výške približne 3,4 miliardy eur (vrátane 400 miliónov z 7. rámcového výskumného programu EÚ), čo bolo riešenie ktoré podporil EP aj väčšina členských štátov. Súkromné financovanie je stále otvorené v operačenej fáze celého projektu, teda po roku 2013. Podľa parlamentnej spravodajkyne, Etelky Barsi-Pataky, PPP projekty (verejno-súkromné partnerstvá) nie sú pre EÚ aj tak špeciálne prínosné, pretože vedú k vzniku konzorcií a k fúziám a teda vytvárajú situáciu, v ktorej dochádza k vzniku monopolov.

Podľa riaditeľa Úradu pre dohľad nad Galileom (GSA) Pedra Pedreiru, je vyčlenená finančná suma z verejných prostriedkov len časťou toho, čo je potrebné, aby bol program úspešný. Preto treba podľa neho prilákať nový kapitál zo súkromných zdrojov. Ďalšou prioritou je podľa Pedreiru definovanie komerčných služieb a koherentných obchodných modelov.   

Za kľúčové uznačila Barsi-Pataky zaistenie kompatibility a interoperability medzi Egnos a Galileom. Egnos je akýsi prvý stupeň Európskeho globálneho navigačného systému (Global Navigation Satellite System – GNSS), niekedy označovaný ako GNSS-1. Je teda predchodcom Galilea označovaného ako GNSS-2. Jeho úlohou je poskytovanie presnej a dostupnej garantovanej navigačnej služby založenej na navigačných systémoch GPS a GLONASS.

Tento rok by mali byť na orbit umiestnené prvé satelity a malo by sa začať s výstavbou pozemnej infraštruktúry. Aj z pohľadu slovenských podnikateľov je zaujímavé, že samotný satelitný systém a jeho vedľajšie produkty budú príležitosťou pre dodávateľov zo súkromného sektora. Obstarávanie by mal charakterizovať otvorený prístup a férová súťaž v celom dodávateľskom reťazci, pričom Únia sa chce vyhnúť dominancii a dlhodobej závislosti na jednotlivých dodávateľoch.

Ján Hudacký ocenil zo správy Etelky Barsi-Pataky najmä návrh vyváženej účasti odvetvia na všetkých úrovniach systému Galileo so zapojením malých a stredných podnikov vo všetkých členských krajinách. Rozdelenie obstarávania infraštruktúry do súboru šiestich hlavných (podpora systémového inžinierstva, dokončenie infraštruktúry pozemného zabezpečenia misie, dokončenie infraštruktúry pozemného riadenia, družice, nosné rakety a operácie) a niekoľkých doplňujúcich pracovných balíkov prinesie podľa Hudackého viac príležitostí pre možnosť účasti veľkého počtu dodávateľov na verejnej súťaži, „čo môže iba skvalitniť celý proces implementácie“.

Vyzval relevantné inštitúcie na európskej a národnej úrovni k čo najvýraznejšej propagačnej kampani „s cieľom zabezpečiť prístup pre všetky dotknuté subjekty, tak v procese budovania, ako aj v procese prevádzky systému Galileo“.

Využitie systému v jeho plenej kapacite bude mnohoraké. Od využitia v doprave, kde umožní zameranie polohy vozidla, nájdenie trasy, kontrolu rýchlosti a navádzanie, cez sociálne služby až po justíciu a záchrannu ľudských životov.

Na híringu vystúpil aj Raymond Rosso, predstaviteľ nadchádzajúceho Francúzskeho predsedníctva EÚ, ktorý predstavil priority pre Egnos a Galileo v nasledujúcom období. Zástupcov medzi spíkrami malo aj generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dopravu a viacerí experti z oblasti satelitnej navigácie, ktorí diskutovali s člemi výboru pre priemysel, výskum a energetiku EP i širšou verejnosťou. Prezentácie všetkých spíkrov sa dajú nájsť na tejto linke.