Veda dostane nový zdroj financovania

Carlos Moedas, (zdroj: Európska komisia)

Európske regióny posilnia svoj vplyv na financovanie regionálneho výskumu. Vďaka známke excelentnosti budú môcť ľahšie identifikovať návrhy, ktoré si zaslúžia podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a z iných verejných zdrojov.

Na hodnotenie úspešných projektov sa použije už existujúca schéma z Horizontu 2020, o ktorej Európska komisia vyhlásila, že sa jedná o jeden z najkomplexnejších hodnotiacich systémov na svete. Má sa tak maximalizovať efektívnosť a konkurencieschopnosť a využijú sa nápady, na ktoré by inak nezvýšilo.

„Regióny EÚ sú už teraz významným investormi do kvalitného výskumu a inovácií v Európe. Prostredníctvom známky excelentnosti môžu využívať prvotriedny hodnotiaci systém programu Horizont 2020 na jednoduché určenie najlepších projektov , ktoré by svojimi prostriedkami podporili,“ uviedol komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas.

Vo svojej pilotnej fáze sa známka excelentnosti bude udeľovať návrhom malých a stredných podnikov (MSP). Podľa Komisie predstavujú motor európskych ekonomík. Kým z Horizontu mohli v rokoch 2014-2020 načerpať 32 miliárd eur, z EFRR to môže byť vyše 100 mld. eur.

Treba sa pričiniť

MSP sa budú môcť obrátiť na vnútroštátne, regionálne verejné alebo súkromné financujúce subjekty a požiadať o alternatívne financovanie. Neexistuje žiadna povinnosť, aby tak urobili, žiadna automatická výmena informácií o podaných žiadostiach v rámci programu Horizont 2020 a žiadne automatické právo na získanie financovania z alternatívnych zdrojov.

Tie členské štáty alebo regióny, ktoré majú záujem poskytovať svojim MSP takýto alternatívny zdroj financovania, musia zaviesť schémy financovania, ktoré sa buď osobitne venujú takýmto druhom návrhov, alebo umožňujú poskytovanie finančných prostriedkov pre typ projektov v rámci nástroja pre MSP ako súčasť širších schém podpory v súlade s vnútroštátnymi predpismi a predpismi EÚ.

Budú sa vykonávať obmedzené dodatočné kontroly návrhov, najmä pokiaľ ide o ich umiestnenie, dodržiavania priorít inteligentnej špecializácie a ostatné vnútroštátne či regionálne pravidlá.

Viac múch jednou ranou

Vyšší objem prostriedkov, ktoré veda a výskum v malých a stredných podnikoch dostanú, nie je jedinou výhodou nového opatrenia. Osvedčený mechanizmus na výber projektov má zabezpečiť, aby sa peniaze od daňových poplatníkov zbytočne nepremrhali.

V neposlednom rade hovorí Európska komisia o synergii. Horizont 2020, štrukturálne a investičné fondy a tiež programy COSME a Erasmus+, tie všetky majú byť v prípade potreby k dispozícii vede a inováciám.