Vedci sú stále málo mobilní

Krátka správa

Prieskum Eurostatu o mobilite vedeckých a technologických pracovníkov ukázal, že len priemerne 5,7% z ľudských zdrojov v oblasti vedy a technológií tvoria občania iných štátov, polovica z toho z členských štátov EÚ. Štatistiky zverejnené v júni 2007 tiež ukazujú, že medzi jednotlivými krajinami EÚ existujú v tomto ukazovateli značné rozdiely.

V Luxembursku je zo zahraničia 46% pracovníkov vo vede a technológiách, v Slovinsku len 0,3%. V Británii 7,2%, v Nemecku 6,4%, vo Francúzsku 4,1%. V nových členských krajinách je podiel, s výnimkou Estónska (15,2%) a Cypru (14,2%), veľmi nízky, približne 1% a menej.

V roku 2005 Komisia prijala Odporúčanie k Európskej charte pre výskumníkov a Kódex správania sa pri ich najímaní, aby výskumní pracovníci získavali dlhodobé kariérne možnosti a vhodné podmienky pre mobilitu. Charta dáva výskumníkom rovnaké práva a záväzky, bez ohľadu na to, kde v EÚ pôsobia.

Ľudské zdroje vo vede a technológii z nečlenských krajín predstavujú asi 3% z celkového počtu. EÚ už v minulosti prijala špecifické opatrenia, ktorými chce pomôcť ich príchodu a pôsobeniu v Únii (pozri EurActiv.com).

Tieto štatistiky a prieskumy naznačujú, že snaha Európskej komisie vytvárať vhodné podmienky mobilite vedcov a výskumných pracovníkov zatiaľ neprináša výsledky. Vytváranie Európske výskumnej oblasti (ERA) a vnútorného trhu pre výskumných pracovníkov je však dlhodobým procesom. Konzultácie o budúcnosti ERA boli spustené v apríli 2007.