Verejno-súkromné partnerstvá pre inovácie dostanú € 22 mld

Verejno-súkromné výskumné partnerstvá majú podľa Európskej komisie oživiť konkurencieschopnosť tých odvetví priemyslu, ktoré už dnes generujú viac ako 4 milióny pracovných miest.  

Podľa predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa ide o strategické odvetvia globálnych technológií, ktoré poskytujú vysoko kvalitné pracovné miesta.

„Takisto pomôžu nájsť riešenia problémov, ktoré trh nedokáže sám rýchlo vyriešiť, ako sú napríklad znižovanie emisií CO2 alebo zabezpečenie novej generácie antibiotík", tvrdí Barroso.

Programy, ktoré budú mať od roku 2014 svoje vlastné výzvy, kombinujú verejné (európske, prípadne národné) a súkromné zdroje.

„Je to dokonalý príklad toho, že sa rozpočet EÚ zameriava na hospodársky rast“, povedal Barroso pri prezentácii architektúry výskumných technologických partnerstiev 10. júla v Bruseli.

Program sa zameria na výskumné problémy, ktoré podľa eurokomisárky pre vedu a výskum Máire Geoghegan-Quinn, žiadny štát ani podnik nevie riešiť samostatne.

Súboru verejno-súkromných partnerstviev sa v európskom žargóne hovorí Spoločné technologické iniciatívy (Joint Technology Initiatives- JTIs):

Inovatívne lieky: iniciatíva zameraná na vývoj novej generácie liekov a spôsobov liečby, ako napr. nové antibiotiká, keďže tradičné sa stávajú v mnohých prípadoch neúčinné. Má tiež podporiť rozšírenie nových poznatkov pre efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť, eliminovať niektoré prekážky pre investície do ďalšieho farmaceutického výskumu

Palivové články a vodík: rozšírenie využívania čistých a účinných technológií v oblasti dopravy, priemyslu a energetiky  

Čisté nebo: na vývoj čistejších a tichších lietadiel s výrazne nižšími emisiami CO2  

Biopriemysel: na používanie obnoviteľných prírodných zdrojov a inovatívnych technológií pre ekologickejšie produkty každodennej potreby

Elektronické komponenty a systémy: na posilnenie výrobných kapacít európskeho elektronického priemyslu

Každé z týchto spoločných technicko-vedeckých iniciatív bude otvorené pre rôzne priemyselné odvetvia a tiež pre malé a stredné podniky. O financovanie môžu žiadať všetky typy výskumných organizácií.

Ďalší súbor iniciatív tvoria iba verejné partnerstvá, teda spolufinancované Európskou komisiou a členskými štátm. 

Sú štyri a venujú sa týmto oblastiam:

  • Partnerstvo s rozvojovými krajinami v oblasti klinických testov – cieľom znížiť bremeno chorôb spojených s chudobou,
  • európsky program meteorologického výskumu – nové technológie pre meterologické merania,
  • Eurostars  -program pre MSP, ktorý má podporiť uvádzanie výsledkov ich výskumu a vývoja na trh –
  • a výskumný program pre aktívny život seniorov.  

Posledným zvláštnym projektom je spoločný európsky systém riadenia letovej prevádzky (SESAR).

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.