Vláda schválila materiál o kreatívnom priemysle

Zdroj: Európska komisia

Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu schválila vláda SR 14. mája.

Predpokladajú napríklad nadrezortnú pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať už konkrétnu Stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu. Viac o materiáli sme písali v článku: „Slovensko pracuje na systémovej podpore kreatívneho priemyslu".

Hospodárstvo chce svoj diel

Ministerstvo hospodárstva v medzirezortnom pripomienkovom konaní žiadalo, aby bolo ako gestor uvedené pri opatreniach podpory kreatívneho priemyslu prostredníctvom podpory exportu, budovaním inkubátorov, komercializáciou riešení a pod.

Ministerstvo kultúry v reakcii pripomína, že ide len o východiská stratégie a gestorstvo sa bude riešiť až v konkrétnej stratégii, kde sa s rezortom hospodárstva počíta.

„Kreatívny priemysel ako aj podpora podnikania je v gescii ministerstva hospodárstva a nie ministerstva kultúry “, uvádza rezort hospodárstva.  

Zástupcovia oboch ministerstiev sa zúčastnili viacerých stretnutí, na ktorých sa určili deliace línie pôsobnosti v oblasti kreatívneho priemyslu, z ktorých vyplýva podpora rozvoja kreativity (zachovanie kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúry, kultúrnych tradícií a kreativity) pred začiatkom podnikania pre ministerstvo kultúry a podpora kreativity a podnikania (zvýšenie ekonomickej výkonnosti kreatívneho priemyslu) od začiatku podnikania pre ministerstvo hospodárstva. Toto delenie je zohľadnené aj v návrhoch OP Výskum a Inovácie a Integrovanom regionálnom operačnom programe na roky 2013-2020.

Podnikatelia nevidia dôvod na "rezortnú" stratégiu

Veľkí podnikatelia združení v Klube 500 v rámci pripomienok navrhol stiahnuť celý materiál a nahradiť ho zapracovaním kapitoly o kreatívnom priemysle do Stratégie hospodárskej politiky, ktorá je t.č. v legislatívnom procese.

„Klub 500 vníma oblasť kreatívneho priemyslu ako oblasť súčasť celého priemyslu na Slovensku, preto by sa mu mala venovať pozornosť v rámci koncepčných národných strategických materiáloch, nie rezortných“, píše v pripomienke, ktorú Ministerstvo kultúry neakceptovalo.

Rezort kultúry tvrdí, že prepojenie Východísk s materiálom Ministerstva hospodárstva SR „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky – Slovensko 2020+“ bolo riešené na úrovni pripomienky Ministerstva kultúry SR, nakoľko predmetný materiál Ministerstva hospodárstva SR vôbec oblasť kreatívneho priemyslu nepokrýval. Navyše ministerstvo nepokladá Východiská za  „rezortný“ materiál, respektíve cieľom predkladaného materiálu nie je vytvorenie „rezortnej“ stratégie, ale zásadnej nadrezortnej stratégie pre kreatívny priemysel.

Európsky kontext

Fórum kreatívneho priemyslu ako záujmové združenie právnických osôb, ktoré od roku 2008 popularizuje tému kreatívneho priemyslu vníma materiál pozitívne, „aj z hľadiska posunu významu témy v európskom ale aj svetovom kontexte.“

Dodáva, že kompetenčne, je téma kreatívneho priemyslu obvykle postavená na viacrezortnej spolupráci (primárne financií, hospodárstva a kultúry) v tejto súvislosti možno predložený materiál pozitívne vnímať z pohľadu vyjasnenia kompetencií a tým aj zodpovednosti jednotlivých rezortov (a to nielen vo vzťahu prerozdelenia štrukturálnych fondov).

Uvedené by však bolo vhodné aspoň rámcovo formulovať, a to aj v nadväznosti na pripravovanú stratégiu, inak to môže ostať len v pozícii deklarovanej spolupráce bez konkrétnych výstupov.