Vo výskume je kľúčová spolupráca

Už čoskoro bude marcový summit hodnotiť pokrok EÚ v napĺňaní obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta. Ministri pre vnútorný trh diskutovali 25. februára o tom, ktorými kľúčovými témami z oblasti konkurencieschopnosti a inovácií by sa mali lídri na summite zaoberať.

V ich sérii odporúčaní, ktoré by mal summit podporiť, je napríklad výzva, aby členské krajiny a Komisia investovali viac do kvalitnejšej vedomostnej bázy a inovácií a uvoľnili podnikateľský potenciál v EÚ zabezpečením hladkého fungovania vnútorného trhu.

Komisia má spolu s členskými krajinami vytvoriť iniciatívy pre „spoločné programovanie výskumu v oblastiach, kde je tento prístup vhodný“, čo prinesie od roku 2010 strategickejšie a a lepšie štruktúrované spoločné výskumné programy a spoločné výzvy na predkladanie projektov. Komisia by mala zverejniť oznámenie k spoločnému programovaniu výskumu v priebehu roku 2008.

Podľa ministrov je tiež potrebné pridať v realizácii spoločných iniciatív a programov, ktoré už boli odsúhlasené, no zatiaľ nie implementované – rozličné Spoločné technologické iniciatívy (JTI), projekt Galileo a Európsky inštitút pre inovácie a technológiu (EIT), ktorý má začať fungovať v 2010.

Rada odporučila lepšiu propagáciu nástrojov európskeho rámcového programu pre výskum (FP7), ako je Európska výskumná rada (ERC), ktorá poskytuje granty na základný výskum individuálnym žiadateľom, či nový nástroj na financovanie „rizikovejšieho“ výskumu v EÚ, Finančný nástroj pre zdieľanie rizika (disponuje 2 miliardami eur).

Slovinský minister hospodárstva Andrej Vizjak podčiarkol, že dokument definuje „slobodný pohyb poznatkov“ ako „piatu slobodu“ – v praxi to má znamenať napríklad odstránenie bariér pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať v zahraničí.  

Členské krajiny majú pokračovať v reforme vyššieho vzdelávania a modernizácii univerzít, aby im umožnili „rozvinúť plný potenciál“ spolupráce s podnikateľským sektorom. Rada tiež odporučila zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie v Európe posilnením spojenia medzi vedou a priemyslom, a odstránením bariér vytváraniu regionálnych inovatívnych klastrov.