Výskumné siete FP6 vymierajú

Do vytvárania excelentných sietí vedeckých pracovísk v krajinách EÚ sa investovali miliardy eur v nádeji, že ich činnosť bude pokračovať i po tom, ako financovanie z európskych peňazí skončí. Ukazuje sa však, že len niektoré z nich sú naozaj životaschopné a udržia sa i v konkurenčnom prostredí, konštatuje správa Dvora audítorov.

Európska únia investovala prostredníctvom 6. Rámcového programu 17 mld. eur do výskumu prostredníctvom dvoch kategórií projektov – excelentných sietí a integrované projekty. Správa Dvora audítorov však kriticky dopĺňa, že projektom neraz chýba jasné stanovenie si cieľov.

Audítori vyzývajú Komisiu, aby skôr, než podporí vznik nejakej vedeckej siete, najskôr požadovala vyjasnenie cieľa jej činnosti, pričom takýto zámer by mal byť jasný a len jeden. Exekutíva EÚ sa však bráni a tvrdí, že takúto logiku pri podpore excelentných sietí uplatňuje.

Správa vychádza zo skúsenosti už ukončeného 6. Rámcového programu (FP6). Hodnotí, že v rámci FP6 sa dosiahlo veľa pozitívneho, vzniklo mnoho nových poznatkov a miera spolupráce medzi vedcami bola vo všeobecnosti veľmi vysoká. Rovnako i prieskumy ukazujú, že samotní účastníci vedeckých tímov a sietí boli s európskymi vedeckými programami spokojní.

Na druhej strane, pokiaľ ide o verejné výskumné inštitúcie, tieto vyhradili pre zapojenie sa do európskych projektov len malú časť svojich výskumných kapacít a veľmi sa neriadili projektovými manažérmi, ktorých úlohou je okrem administratívneho zabezpečenia aj určovanie priorít, na čo by sa mali investovať zdroje z EÚ.

Siete excelentnosti "nie sú udržateľné"

Dvor audítorov bol spomedzi výsledkov FP6 najkritickejší k sieťam excelentnosti. Vedci, firmy a inštitúcie spolupracovali, pokiaľ bola spolupráca financovaná z európskych peňazí. Projekty však zlyhali, pokiaľ ide o dosiahnutie ďalšieho cieľa – získania financovanie pre pokračovanie aktivity po uplynutí doby financovania z FP6.

"Len minimum sietí – a žiadne z tých, na ktoré sa zameral Dvor vo svojom audite – sa dokázalo integrovať smerom k samostatnej udržateľnosti s víziou dlhodobého prežitia po tom, čo skončí financovanie EÚ," hovorí Massimo Vari, člen Dvora audítorov.

Massimo Vari si tiež kladie otázku, či je cieľ udržateľnosti realistický a či je pokračovanie financovania excelentných sietí cestou, ktorá dokáže zabezpečiť ich udržateľnú integráciu. Na túto námietku Komisia odpovedá, že podpora "istých sľubných sietí excelentnosti" sa v rámci FP7 posudzuje jednotlivo – prípad po prípade.

Dvor audítorov nie je prvým kritikom konceptu sietí excelentnosti. Samotní členovia sietí v minulosti varovali, že ich aktivita zanikne po tom, čo skončí financovanie z prostriedkov EÚ. Dôvodom je nedostatok politickej vôle členských krajín podporiť takýto koncept a nezáujem verejných výskumných ínštitúcií podieľať sa na ňom na vlastné náklady.

Miera zapojenia malých a stredných firiem je nízka

Tzv. Marimonova správa z roku 2004 hovorí, že Komisia by mala vyjasniť výskumné ciele v rámci FP6 tak, aby sa integrované projekty a siete excelentnosti zefektívnili. Siete by sa mali stať atraktívnejšími a otvorenejšími pre väčšie zapojenie sa malých a stredných firiem do nich.

V kontexte politík EÚ, ktoré sa zameriavajú na podporu podnikania, audítori konštatujú, že iba 15 percent prostriedkov v rámci výskumných projektov FP6 čerpali malí a strední podnikatelia. Dôvodom podľa prieskumu je prílišná administratívna a časová náročnosť procedúr, ktoré sú nevyhnutné pre účasť v excelentných sieťach.

Dvor audítorov okrem iného identifikoval i dve ďalšie prekážky pre zapojenie sa malých a stredných firiem do výskumných projektov:

  • "bariéra vstupu", ktorá pramení zo zložitosti prihlášky o financovanie,
  • potreba zdieľať istú časť duševného vlastníctva s budúcimi partnermi ešte pred spustením projektu (Komisia tento problém čiastočne odstránila v FP7).

Odporúčania

Dvor audítorov odporúča Európskej komisii, aby zjednodušila manažment projektov a zrýchlila procedúru rozhodovania o poskytnutí financovania. Rovnako nabáda, aby sa v rámci FP7 uplatňoval systém SMART, pokiaľ ide o definovanie cieľov a meranie miery ich dosahovania.

Európska komisia na odporúčania dvora audítorov reagovala, že urýchlenie procedúry poskytnutia finančnej pomoci je v rozpore so snahou viesť učtovníctvo EÚ zodpovedne a vynakladať príspevky členských krajín len na odôvodnené zámery. Komisia rovnako odmietla i systém SMART s odôvodnením, že výskumné projekty sú špecifické a vo svojej povahe nezapadajú do "striktnej definície" podľa SMART.