Za vedeckú prácu vedecký dôchodok

Európska únia chce, aby sa práca vedca stala atraktívnejšou. Socialistická poslankyňa Pia Elda Locatelli z Talianska je autorkou správy, ktorá navrhuje vytvorenie dvoch nástrojov:

  • celoeurópsky penzijný fond pre vedeckých pracovníkov a výskumníkov
  • systém „prenositeľných grantov“

Správou sa už stihli zaoberať členovia Výboru EP pre priemysel, ktorí ju 12. februára jednomyseľne schválili.

Členské krajiny a Európska komisia chcú otvoriť aj otázku postavenia a štatútu študentov doktorandských odborov. Preskúmajú, či je možné vytvoriť jednotný európsky štatút PhD študenta, ktorý by právne existoval v rámci sústavy pracovnej legislatívy, informoval priemyselný výbor EP.

Mobilitu výskumníkov a vedcov by mal posilniť aj systém „prenositeľných grantov“. V praxi by šlo o také nastavenie financovania výskumu, že ak by vedec nemal dostupné laboratórne a infraštruktúrne vybavenie alebo podmienky na výskum v krajine, v ktorej grant získal, mohol by vo výskume pokračovať v inej členskej krajine bez toho, aby prišiel o prostriedky na jeho financovanie.

Poslanci tiež navrhujú vytvoriť systém „výskumných poukážok“. Je to návrh schémy, v rámci ktorej by hostiteľská univerzita alebo výskumná inštitúcia získavala prostriedky od krajiny, ktorej občanom je výskumník.

Celkový rozpočet na vedu sa musí zvýšiť, inak sa nepodarí dosiahnuť cieľ mať do roku 2010 približne o 600 tis. absolventov univerzít viac. Členské krajiny EÚ by mali motivovať výskumníkov, ktorí odišli do zahraničia mimo EÚ, aby sa vrátili. Jedným z kľúčových impulzov pre to môže byť aj zvýšenie platov.

Poslanci sa tiež vyslovili za jednoduchšiu procedúru zamestnávania vysoko kvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín. Súčasne, podľa správy pripadá do úvahy aj vydávanie špeciálných víz pre výmenné programy pre výskumníkov z tretích krajín.

Poslanci by mali v pléne hlasovať o správe na marcovom zasadnutí v Štrasburgu.