Žilinská univerzita získala grant ERA Chair

Pilotná výzva v rámci na tzv "ERA Chairs" je financovaná ešte zo siedmeho rámcového prohramu. Jej výsledky prezetnovala 10. februára eurokomisárka pre vedu a výskum Maire Geoghegan-Quinn.

ERA je skratkou pre "Európsky výskumný priestor". "Chair" v tomto kontexte znamená "akademické miesto". Grant vo výške 2,4 milióna eur umožní Žilinskej univerzite zriadiť akademické miesta, ktoré pomôžu rozvíjať výskumnú a inovačnú kapacitu.

Akademické miesta EVP (ERA Chairs) budú obsadené špičkovými svetovými expertmi, ktorí sú schopní posilniť úroveň vedeckovýskumných a inovačných aktivít v špecifických oblastiach.

Expert pritiahne na univerzitu nielen viac vysoko kvalifikovaných špecialistov, ktorí budú tvoriť jeho tím, ale aj ďalšie finančné zdroje hlavne zo zdrojov EÚ určených na výskum a inovácie.

Inteligentné dopravné systémy

Experti vybratí na akademické miesto EVP na univerzitách a výskumných pracoviskách v 11 krajinách budú so svojimi tímami realizovať výskum v širokom spektre vedeckých oblastí ako je akvakultúra, environmentálna chémia, či veterinárne lekárstvo.

Na Žilinskej univerzite sa zamerajú na inteligentné dopravné systémy v spojitosti s informačnými a komunikačnými technológiami.

„Projekt sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a kľúčových kompetencií pod vedením skúseného vedca a manažéra a ním vytvoreného tímu. Synergický efekt medzi štrukturálnymi fondmi a financovaním výskumu je základným pilierom pre budovanie unikátnych výskumných a inovačných aktivít v žilinskom regióne s orientáciou na riešenie problematiky dopravy s implementáciou inteligentných riešení“ uviedol prof. Ing. Milan Dado, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU, ktorý je zároveň koordinátorom projektu.

Žilinská univerzita v Žiline obstála so svojim projektom v konkurencii 111 návrhov podaných výskumnými inštitúciami zo všetkých oprávnených regiónov EÚ v rámci pilotnej výzvy na vytvorenie akademických miest Európskeho výskumného priestoru.

Zo Slovenska to bol jediný podaný návrh projektu. V Čechách získala grant ERA Chair podaril Masarykovej univerzite.

„Reakcia na prvú výzvu zriadiť akademické miesta EVP bola obrovská. Na základe toho sa ukázalo, že medzi výskumnými organizáciami v celej Európe existuje skutočný záujem o zlepšenie,“ povedala komisárka Geoghegan-Quinnová.

Ďalšia takáto výzva sa očakáva už v novom ramcovom programe Horizont 2020.