Čo je inovácia, možnosti stimulácie inovácie vo farmapriemysle

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vznik a vývoj nového poznatku, inovácie sú drahé na výrobu a lacné na reprodukciu, preto je to zložité pre vytváranie zisku. Patenty stimulujú inovácie garantovaním dočasného monopolu pri zdieľaní technologických postupov

Motivácia formou incentive však môže tiež stimulovať potrebnú inováciu. Autor sa pýta, ktoré inovácie sú hodné ocenenia a ktoré nie.

Skúmať treba sociálnu hodnotu inovácie (náklady nie sú vždy meradlom pre oceňovanie inovácie).

V čom sa líšia lieky od iných vysoko inovatívnych odvetví? Situácia na strane dopytu a ponuky na trhu nie je ideálna. Strana ponuky, teda na strane výrobcov sú tu fixné /zvyšujúce náklady na výskum, výrobu a registrácie. Na strane dopytu / teda pacientov lieky nie sú klasický „tovar“ ale prostriedok na navrátenie zdravia. Tí, ktorí potrebujú lieky (pacienti) sú často v núdzi.

Rozoznávame tri skupiny liekov z hľadiska inovácie:

Staršie lieky = objavené a v použití pred 1990, Novinky = nové lieky, ktoré sú prvý krát použité k liečbe ochorenia alebo predstavujú významné zlepšenie oproti starším liekom a Me-too = imitácie starších liekov bez významného zlepšenia, avšak žiadajú patentovú ochranu z iných dôvodov (technologických) Me-Too sú až krát drahšie ako staršie lieky, nepredstavujú významný benefit ale zodpovedajú za 80 % nárastu nákladov na lieky.  

Ktoré systémy cenotvorby a úhrad najlepšie oceňujú hodnotu inovácie vo farmaceutickom sektore? Tie, ktoré umožňujú úhrady v závislosti od vedecky dokladovaných dopadov na zdravie občanov.

Optimálne udeľovanie patentov znamená ocenenie R&D produktivity (nie však pre samotné R&D procesy). Osobitosti trhu s liekmi a ich používaním pre liečbu môže nadhodnotiť alebo podhodnotiť ocenenie R&D, pričom bezcenné R&D “likvidujú” inováciu.

Cenotvorba a úhradový systém liekovej politiky nie sú nikde dokonalé, mali by však oceňovať reálnu a dokladovanú účinnosť lieku v súčasnosti a optimálne stimulovať vývoj liekov do budúcnosti“, uzatvára prezentácia.

Prezentáciu je možné nájsť na tejto linke