Inovácie v sociálnych a verejných politikách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

Kolektívna monografia "Inovácie v sociálnych a verejných politikách (problémy konceptualizácie a nových nástrojov) je jedným z výstupov projektu "Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie", podporovaného z Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ITMS 26240120017).

Monografia je produktom sociálnej dimenzie projektu, ktorá sa zameriava na identifikáciu a analýzu sociálnych inovácií v dvoch kľúčových oblastiach: v problematike sociálneho začleňovania a problematike rodovej rovnosti. Východiskom nášho úsilia bolo reflektovanie limitov historicky sformovaných modelov sociálnej ochrany akcelerovaného súčasnou ekonomickou krízou, ktoré vyvíja tlak na hľadanie nových spôsobov riešenia a nových odpovedí na súčasné sociálne problémy. To si vyžaduje aj inovatívny konceptuálny a metodologický prístup k identifikácii sociálnych problémov, ich spoločenskej zakotvenosti ako aj možnostiam a stratégiám riešenia.

Kľúčovou témou, ktorá integruje základné prístupy k sociálnym problémom súčasnosti sa stal (v rámci európskej agendy) koncept sociálnej inklúzie (začleňovania), na pozadí mechanizmov rôznych foriem sociálnej diferenciácie (téma sociálnych nerovností a diskriminácie, s osobitnou pozornosťou nerovnosti rodovej a gender mainstreamingu). Vzhľadom na limitované kapacity riešiteľského kolektívu sa riešenie úlohy orientovalo na vybrané oblasti sociálnych inovácií a sociálnej inklúzie, ktorej sa jednotliví riešitelia dlhodobo venujú.

Publikáciu v plnom znení nájdete na tejto linke.