Miesto vzdelávania v revidovanej Stratégii EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Počas zasadania Európskej rady v dňoch 15. – 16. júna 2006 schválili šéfovia štátov a vlád revidovanú Stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj. Podkladom pre vypracovanie tohto dokumentu boli príspevky z diskusie ministrov na jednotlivých formáciách Rady. Revidovaná Stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj (STUR EÚ) vymedzuje príspevok vzdelávania predovšetkým ako nevyhnutnú podmienku pre vybavenie všetkých obyvateľov kľúčovými kompetenciami potrebnými na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Kvalitné vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju na všetkých stupňoch vzdelávania vrátane vzdelávania o otázkach ako udržateľné využívanie energií, udržateľné modely spotreby a výroby, zdravie, mediálna výchova a zodpovedné globálne občianstvo môže napomôcť odvrátiť neudržateľné trendy. Vzdelávanie môže ďalej prispieť k väčšej sociálnej súdržnosti a blahobytu prostredníctvom investícií do sociálneho kapitálu a zabezpečením rovnakých príležitostí. Vzdelávanie, ktoré vybaví všetkých kompetenciami, ktoré zvýšia ich zamestnateľnosť a povedú ku kvalitnej zamestnanosti je tiež kľúčom k posilneniu konkurencieschopnosti EÚ. V súvislosti s dekádou OSN pre vzdelávanie k TUR (2005-2014) by členské štáty mohli ďalej rozvíjať svoje akčné plány využívajúc pritom predovšetkým pracovný program “Vzdelávanie a odborná príprava 2010”. Členské štáty by mohli vyvinúť vzdelávanie k TUR a cielenú prípravu pre profesie v kľúčových sektoroch ako výstavba, energetika a doprava. Osobitná pozornosť by sa mala venovať príprave učiteľov.

Pokiaľ ide o európsku úroveň implementácie STUR EÚ, EK bude každé dva roky vypracúvať správu o pokroku v implementácii STUR v EÚ a členských štátoch, kde by mala indikovať aj budúce priority a aktivity. Prvá takáto správa bude vypracovaná v septembri 2007. Kvôli monitorovaniu pokroku na európskej úrovni Komisia navrhne sadu indikátorov TUR. Pokiaľ ide o národnú úroveň, správa Komisie o pokroku bude budovať na aktivitách členských štátov implementujúcich STUR EÚ. Každý členský štát vymenuje predstaviteľa ako kontaktnú osoba pre STUR, ktorá najneskôr v júni 2007 (a potom v dvojročných intervaloch) bude môcť poskytnúť potrebné informácie a vstupy o pokroku na vnútroštátnej úrovni v súlade s národnými stratégiami trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR). Na základe správy Komisie o pokroku a príspevkov Rady by mala decembrová Európska rada každé dva roky preskúmať pokrok a priority (počnúc rokom 2007) a poskytnúť všeobecné smerovanie o politikách, stratégiách a nástrojoch trvalo udržateľného rozvoja zohľadňujúc priority lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Budúce zhodnotenia NSTUR by sa mali vykonávať vzhľadom na revidovanú STUR EÚ, aby sa zabezpečila jednotnosť, súdržnosť a vzájomná podpora, pričom sa zohľadňujú osobitosti členských štátov.

Kompletné znenie revidovanej Stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj nájdete v slovenskom jazyku na tejto linke.


Autora príspevku môžete kontaktovať na adrese ivp@centrum.sk