Oficiálny návrh na zriadenie Európskeho technologického inštitútu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska komisia prijala minulý týždeň návrh na zriadenie Európskeho technologického inštitútu (ETI). Z organizačného hľadiska by sa ETI mal skladať z malej ústrednej riadiacej štruktúry a siete „znalostných a inovačných spoločenstiev“, ktoré budú vykonávať úlohy ETI. Ak Európsky parlament a Rada tento návrh schvália, ETI by mohol začať fungovať v roku 2008, pričom jeho rozpočet, ktorého výška sa na roky 2008-2013 odhaduje až na 2,4 miliardy EUR, by bol financovaný z verejných a súkromných zdrojov. Inštitút bude vlajkovou loďou špičkovej kvality tzv. znalostného trojuholníka Vzdelávanie – Výskum – Inovácie v Európe. Na margo návrhu nariadenia predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „Potrebujeme inovácie na to, aby bola Európa konkurencieschopná na celosvetovej úrovni. Zároveň potrebujeme európsky priestor pre inovácie, v rámci ktorého sa bude mimoriadna kvalita rozvíjať. Cieľom ETI je pritiahnuť talenty a spojiť najlepších aktérov znalostného trojuholníka. ETI prostredníctvom svojich sietí odstráni hranice, ktoré oddeľujú výskum, vzdelávanie a podnikanie, aby sa tak uvoľnil potenciál Európy v oblasti inovácií.“ Ambícia predsedu Komisie je, aby Európsky technologický inštitút začal fungovať pred skončením mandátu tejto Komisie, pričom dúfa, že na neformálnom samite hláv štátov a vlád v Lahti táto nová vlajková loď inovácií v Európe získa politickú podporu. „To, čo vytvárame, nie je byrokratická štruktúra, ale istým spôsobom európsky priestor pre vedomosti a ich prenos do reálnej praxe. Toto Európa jednoznačne potrebuje, pretože dnes je frangmentovaná na jednotlivé malé rozsahy alebo národné priestory,“ uviedol komisár Ján Figeľ. Komisár sa ďalej venoval štruktúre ETI, ktorú tvorí:

1. ETI pod dohľadom správnej rady – Právny subjekt, ktorým ETI bude, sa bude skladať zo správnej rady a  obmedzeného počtu vedeckých a podporných pracovníkov (cca 60). Správnu radu bude tvoriť vyvážená . skupina 15 popredných osobností z oblasti podnikania a vedy a ďalší štyria členovia zastupujúci zamestnancov a študentov z ETI. Správna rada bude zodpovedná za stanovenie všeobecných strategických priorít ETI a za výber znalostných a inovačných spoločenstiev, ktorých úlohou bude tieto priority riešiť. Bude hodnotiť ich pokrok pri plnení stanovených cieľov a koordinovať ich prácu v príslušných strategických oblastiach.

2. Znalostné a inovačné spoločenstvá, ktoré sú základným charakteristickým znakom ETI; sú to spoločné podniky (joint ventures) partnerských organizácií zastupujúcich vysoké školy, výskumné organizácie a firmy, ktoré sa združili na účel vytvorenia integrovaného partnerstva v reakcii na výzvy na predloženie návrhov ETI. V plnej miere budú integrovať vzdelávacie, výskumné a inovačné  aspekty.

Komisia sa pre tento prístup rozhodla po zvážení množstva možných organizačných usporiadaní ETI počas dlhého obdobia konzultácií s členskými štátmi, aktérmi a zainteresovanými stranami a na základe rozsiahleho posúdenia vplyvu.

Podľa návrhu Komisie by ETI mal vytvoriť približne 6 znalostných a inovačných spoločenstiev do roku 2013, zameraných na strategické dlhodobé výzvy v oblastiach, ktoré majú kľúčový potenciálny hospodársky a spoločenský význam pre Európu.

Pokiaľ ide o rozpočet ETI, na toto obdobie by mal podľa odhadov dosiahnuť výšku 2,4 miliardy EUR. Tieto finančné prostriedky budú pochádzať z rôznych zdrojov, vrátane príspevku priamo z rozpočtu Spoločenstva a príspevkov zo súkromného sektora. Na spustenie procesov bude potrebný príspevok Spoločenstva – 309 miliónov EUR – bude stimulom na pritiahnutie financií z iných zdrojov, napríklad zo súkromného sektora, ale aj z príslušných programov EÚ akým je 7. rámcový program alebo štrukturálne fondy.“ Podniky sa však už nechali počuť, že prečo by mali do ETI investovať 2,1 miliardy EUR. Európska obchodná komora sa napríklad pýta, že odkiaľ majú tieto peniaze pochádzať. Chce najmä vedieť, akým spôsobom zamýšľa EK pritiahnuť súkromných investorov. Očakáva sa tiež, že znalostné a inovačné spoločenstvá získajú finančné prostriedky na bežnom súťažnom základe z príslušných programov, akými sú napríklad Siedmy rámcový program pre výskum, programy celoživotného vzdelávania a konkurencieschopnosti a inovácií, ako aj zo štrukturálnych fondov. Prostredníctvom koordinácie správnej rady sa bude ETI usilovať o zabezpečenie synergického efektu a o najlepšie možné využitie zdrojov. Samotné administratívne náklady a náklady na riadenie ETI budú predstavovať len veľmi malú časť celkového rozpočtu. Návrh legislatívneho aktu teraz poputuje do Rady ministrov a neskôr do Európskeho parlamentu. Prvé dve znalostné a inovačné spoločenstvá by mohli byť vytvorené v roku 2010.