Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Na tvorbu verejnej politiky majú vplyv viacerí aktéri. V kontexte Slovenska môžeme hovoriť o formálnych korporatistických partneroch vlády, o štátnych zamestnancoch priamo participujúcich na tvorbe politiky, médiách a treťom sektore, o územnej a profesijnej samospráve a zahraničných partneroch (Beblavý, Sičáková, 2001).

Vplyv zahraničných aktérov na tvorbu verejnej politiky sa v danom štáte prejavuje v zmene verejných politík. Vzniknuté politiky môžu byť buď napodobeninou systémov, ktoré úspešne fungujú v iných krajinách, alebo môže ísť o politiky, ktoré vznikli na základe vplyvu či priameho tlaku zahraničných partnerov. V praxi sa však tieto dva typy zmeny verejných politík prekrývajú, a teda je možné hovoriť o zmenách politík inšpirovaných zahraničnými systémami a zároveň podporovaných zahraničnými partnermi.

Jacoby (2001) v tejto súvislosti poukazuje na dva druhy reforiem, ktoré nazýva „prahmi“ a „dolaďovaním“. Prahom Jacoby označuje minimálne požiadavky na nové formálne štruktúry potrebné na zabezpečenie členstva v medzinárodnej organizácii tak, ako je to v prípade procesov pred vstupom do Európskej únie či OECD. Dolaďovaním sa chápu relatívne malé úpravy v rámci významných inštitucionálnych zmien na základe modelov iných krajín (Beblavý, Sičáková, 2001). Jacoby tak načrtáva rozsah potrebnej zmeny v kontexte prijímania medzinárodných štandardov a dosahy vplyvu zahraničných aktérov na verejné politiky v daných krajinách, pričom ďalší autori, akými sú napríklad Schimmelfennig a Sedelmeier (2005) a DiMaggio a Powell (1983), prichádzajú s modelmi poukazujúcimi na dôvody prístupu
jednotlivých krajín k zahraničným štandardom.

Danej problematike sa venujeme aj v tejto monografii. Konkrétne sme sa zamerali na vybranú skupinu zahraničných partnerov, medzinárodné organizácie a ich vplyv na protikorupčnú agendu, ktorá sa za posledných 20 rokov stala predmetom verejného diskurzu a zavádzania nových verejných politík na Slovensku. Tak isto sa jej v danom období začali venovať aj viaceré medzinárodné organizácie. Valné zhromaždenie OSN v decembri 1975 prijalo rezolúciu1, v ktorej odsúdilo korupčné praktiky vrátane podplácania pri medzinárodných obchodných transakciách. Zároveň Valné zhromaždenie OSN vyzvalo všetky vlády na spoluprácu pri prevencii korupčných praktík.

Posun od deklarácií k vytvoreniu a presadzovaniu zmluvných protikorupčných nástrojov v členských krajinách však na pôde medzinárodných organizácií trval takmer tridsať rokov. Ako uvádzajú Morris a Blake, počas obdobia studenej vojny medzinárodné inštitúcie, akými sú napríklad Medzinárodný menový fond či Svetová banka, prakticky považovali danú problematiku za tabu. Aj Spojené štáty americké mali tendenciu vyhýbať sa tejto téme, a to hlavne vo vzťahu k ich spojencom, keďže prioritou bolo udržanie priateľov v boji s komunizmom bez ohľadu na to, aké praktiky spravovania vecí verejných sa v daných krajinách používali (Morris a Blake, 2010).

Začiatkom deväťdesiatych rokov sa situácia začala meniť, a to hlavne pod vplyvom demokratizačných zmien vo viacerých krajinách. Vznikajú regionálne protikorupčné dohovory – v rámci Organizácie amerických štátov a v rámci Rady Európy, OECD presadzuje trestanie uplácania v zahraničí a v neposlednom rade vzniká prvý globálny protikorupčný dohovor na pôde OSN. Prijímaniu politík na obmedzovanie korupcie sa venujú aj Medzinárodná obchodná komora, Európska banka pre obnovu a rozvoj či Svetová banka.

Plný text publikácie nájdete na tejto linke.