Z čoho žije slovenská veda?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SOVVA

Slovenská republika oficiálne už niekoľko rokov buduje spoločnosť založenú na využívaní nových poznatkov v praxi. Budovaniu tzv. vedomostnej spoločnosti sa venuje v súčasnosti už pomerne značná pozornosť aj zo strany médií. Aká je však reálna situácia v tejto oblasti? Sme naozaj na správnej ceste k premene Slovenska od krajiny priťahujúcej zahraničných investorov najmä lacnou pracovnou silou ku krajine s vysoko kvalifikovanými odborníkmi, technologicky vyspelými priemyselnými firmami vysoko kvalitnými výsledkami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií? Tieto základné otázky spoločne s faktom, že sa Slovensko už stabilne umiestňuje v príslušných medzinárodných porovnaniach na posledných miestach spoločne s Bulharskom a Rumunskom, boli hlavným dôvodom na vypracovanie základnej analýzy financovania výskumu a vývoja na Slovensku.

Analýza sa okrem globálneho pohľadu na financovanie vedy a techniky na Slovensku zameriava najmä na súťažné finančné zdroje štátneho rozpočtu a štrukturálne fondy EÚ, ich vzájomné väzby a pripravenosť akademickej komunity na zvyšovanie objemu investícií do vedy. Predkladaná štúdia sa nevenovala špecifickým problémom financovania vedy v súkromnom sektore a ani problémom, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov. Analýza pozostáva z dvoch základných častí. Prvá popisuje vecne systém fungovania štátnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku z verejných zdrojov a porovnáva rozmanitosť finančných nástrojov ako aj objem investovaných finančných prostriedkov podľa rôznych kritérií s troma vybranými štátmi – Českou republikou, Fínskom a Nórskom. Druhá časť analýzy je tvorená výsledkami dotazníkového prieskumu, ktorý Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – ďalej SOVVA – realizovala v priebehu mesiacov december 2007 až február 2008 medzi akademickými inštitúciami.

Výsledky analýzy poukazujú nielen na fakt samotného nízkeho objemu investovaných finančných zdrojov do vedy a techniky na Slovensku, ktorý je dlhodobo chronicky známym faktom. Analýza najmä prostredníctvom dotazníkového prieskumu identifikovala aj príslušné štrukturálne problémy, ktoré spolu s nízkym objemom finančných zdrojov investovaných do vedy a techniky tvoria začarovaný kruh, ktorý dlhé roky nikto nepreťal. Aj vzhľadom na vysoký objem štrukturálnych fondov Európskej únie pre roky 2007-2013, ktoré budú investované do výskumu a vývoja, sú práve dnešné dni jedinečnou šancou na zmenu.


Plné znenie štúdie nájdete na tejto linke.