Informatizácia samospráv

Pozadie

Digitálny obsah, alebo aj e-content (electronic-content) sa v dnešnej dobe stáva novým rozmerom informácie a to nielen v súvislosti s informatizáciou samospráv. Digitálny obsah, teda e-content, sa postupne stane plnohodnotnou alternatívou k informácii uchovanej v písomnej forme. Dnes sú tak ako občania, ako aj predstavitelia samospráv „pod paľbou“ rôznych informačných zdrojov a veľakrát je nesmierne zložité sa v tejto spleti rôzne kvalitných, rôzne prioritných a rôzne relevantných informácií zorientovať.

Na základe rôznych skúmaní a dopytovaní za posledné roky je štatisticky zistené, že:

– priemerný pracovník ( priemer za komerčnú aj nekomerčnú sféru ) denne strávi cca. 2-3 hodiny čítaním a odpovedaním na e-maily;

– z každého dokumentu v danom okamihu existuje v organizácií priemerne 9-11 kópií;

– bežný pracovník (nie expert) využije ako relevantných pre výkon svojej práce max. 20 % informácií– zvyšok je tzv. „informačný balast“;

– tzv. línioví manažéri sa k informáciám potrebným ku kľúčovým rozhodnutiam dostávajú priemerne o 14 neskôr ako samotné rozhodnutie urobili.

Obsah (content) je sa dnes stal skutočne kľúčový, dostal sa i do pozornosti nadnárodných konzultačných a poradenských firiem ako napr. Gartner, IDC či Harward University, ktoré poukazujú na vývoj v tejto oblasti:

– približne v roku 2011 sa objem znalostí (informačného obsahu), ktorým bude disponovať ľudstvo sa zdvojnásobí každých 11 hodín …

– v roku 2004 bolo odoslaných 31 miliárd e-mailov denne – v roku 2006 sa tento počet zdvojnásobil …

– organizácie, ktoré postupujú pri svojej činnosti tak, že využívajú tzv. content management a compliance management ušetria cca. 40-50 % celkových nákladov v porovnaní s organizáciami, ktoré tieto nástroje nevyužívajú

– … už viac ako 43% organizácií v USA realizovalo projekty pre zavedenie technológií efektívnej správy obsahu (e-content) s cieľom získať konkurenčnú výhodu na domácom a aj na zahraničnom trhu …

Ako reakcia na vývoj postupne vznikal koncept zhromažďovania a riadenia toku informácií pod názvom správa obsahu resp. content management system. Postupná modernizácia a vývoj zavádzaním informačných technológií prinášajú nové možnosti, keď sa informácie z pôvodných „hmatateľných“ foriem dostávajú čoraz viac do podoby virtuálnej (elektronickej) čím sa rozširujú možnosti distribúcie a ich prístupnosti. Transformáciou informácií do elektronickej formy vznikol tvz. digitálny obsah, ktorý stále prechádza vývojom a postupne sa výrazne zvyšuje jeho rozsah a možnosti.

Otázky

V prvom rade je potrebné definovať, čo je digitálny obsah v prostredí miestnej samosprávy. Môžeme konštatovať, že dnes vďaka vývoju informačných technológií je možné za potenciálny digitálny obsah prehlásiť skutočne každý údaj vznikajúci alebo prichádzajúci do prostredia samosprávy.

Ako príklad je možné uviesť nasledujúce oblasti:

• Ekonomické agendy – účtovníctvo

• Správa majetku obce alebo majetku štátu zverenom na dočasné hospodárenie

• Rozpočet obce

• Personálne a mzdové agendy, vzdelávanie zamestnancov

• Nákup materiálu a služieb

• Servisné činnosti – dovolenky, služobné cesty, preprava

• Servisné činnosti pre orgány obce

• Propagačné aktivity obce

• Dokumentačná činnosť – kronika obce

• Komunikácia v rámci organizácie – pošta, oznamy, nariadenia

Dnes existujú informačné systémy, ktoré pokrývajú vybrané procesy a umožňujú vykonávať väčšinu agendy v elektronickej forme. Nakoľko tieto systémy nie sú komplexné, je dôležité pri ich výbere uvažovať o spôsobe prepojenia s ostatnými agendami, ak je potrebná ich vzájomná súčinnosť a taktiež o rozsahu elektronických služieb, ktoré pre organizáciu prinášajú.

Jedným z možných pohľadov na digitálny obsah je rozdelenie z hľadiska zdroja, kedy vzniká:

• Interná komunikácia a procesy

• Komunikácia s občanom – G2C – Government to Citizen

• Komunikácia s podnikateľmi – G2B – Government to Business

• Komunikácia s inými inštitúciami – G2G – Government to Government

Podľa Združenia miesta obcí Slovenska je závažným problémom pri informatizácii slovenských samospráv nedostatok finančných prostriedkov a personálnych kapacít. Dotýka sa to najmä menších miest a obcí, ktoré si samé s informatizáciou nepomôžu. Je nevyhnutné pre nich vytvárať štátom dotované programy, resp. programy financované zo zdrojov Európskej únie. Riešením je ich informatizáciu zahrnúť do celoplošných nadregionálnych, resp. národných programov.

Zároveň súčasťou tohto procesu musí byť aj odborná príprava pracovníkov samospráv. Dnes je väčšina z nich len málo digitálne gramotná a nie je pripravená pracovať s najmodernejšími informačnými a komunikačnými technológiami. Riešením by malo byť napr. celoplošné vzdelávanie v rámci tzv. európskeho digitálneho vodičského preukazu (ECDL). Pilotne tento projekt ministerstvo dopravy spustilo zatiaľ pre pracovníkov celej verejnej správy v Bratislavskom kraji.

Pozície

Sekcia informatizácie Ministerstva financií (MF) SR považuje informatizáciu samospráv za jednu z prioritných oblastí pre najbližšie obdobie. Jej riaditeľka Denisa Žiláková zdôrazňuje, že ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) bude podporovať schvaľovanie takých projektov, ktoré v krátkom čase pomôžu zvýšiť úroveň digitalizácie samospráv. Prioritné by pritom mali byť spoločné projekty pre územie aspoň niekoľkých samosprávnych krajov.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) má v rámci svojho ústredného sekretariátu vytvorenú sekciu vzdelávania a projektov, ktorá sa minulý rok venovala niekoľkým projektom na podporu informatizácie miestnych samospráv. Podľa jeho výkonného podpredsedu Milana Mušku je to prejav toho, akou prioritou pre ZMOS informatizácia je. V tejto súvislosti upozorňuje na už realizované projekty Digitalizácia samospráv (DISAM) – pilotná fáza a prvá fáza, ktoré sa uskutočnili v priebehu celého roka 2006. V rámci tohto projektu získalo bezmála 200 samospráv (menších miest a obcí) internetové stránky.

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vydalo v roku 2006 informačno -vzdelávacie CD Práca s digitálnym obsahom v prostredí miestnej samosprávy, určené pre  starostov a primátorov, resp. vedúcich pracovníkov mestských a obecných úradov. PPP je už niekoľko rokov partnerom ZMOS pre oblasť informatizácie samospráv. Za prioritu v tejto oblasti považuje čo najlepšie a najefektívnejšie využitie štrukturálnych fondov v programovacom období 2007 – 2013.

Vláda Slovenskej republiky schválila 19. októbra 2005 dokument s názvom Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Jej cieľom je koncepčne budovať elektronickú verejnú správu na Slovensku. Zavádzanie elektronických služieb verejnej správy vychádza z troch východísk: (1) základným poslaním verejnej správy je poskytovanie služieb verejnosti, (2) verejnosť má zákonný nárok na včasné, transparentné a efektívne poskytovanie týchto služieb, (3) úroveň komplexnosti spoločenských interakcií má v moderných a modernizujúcich sa spoločnostiach narastajúcu tendenciu a tým pádom sú kladené stále vyššie nároky na spravovanie vecí verejných. Cestovná mapa je časový harmonogram implementácie všetkých činností, ktoré budú v budúcnosti ponúkané občanom, podnikateľom alebo verejnej správe v elektronickej forme. Projektový harmonogram je navrhnutý do konca roku 2008.