Ako lobovať v Bruseli

Krátka správa

Publikácia Ministerstvo zahraničných vecí SR „Lobing v Európskej únii“ je podľa jej autorov určená slovenskej štátnej správe, podnikateľskej sfére i odbornej a laickej verejnosti. Za cieľ si kladie poskytnúť základný obraz o úlohe neštátnych aktérov v rozhodovacích procesoch – lobingu – v Bruseli a súvisiacich aspektoch členstva SR v EÚ.

Lobing je v súčasných politických systémoch jedným z nástrojov vplyvu súkromného sektora na verejné inštitúcie. Európsky lobing má niektoré špecifiká, ktoré vyplývajú aj z unikátnej štruktúry rozhodovania v EÚ, v ktorej sa prekrývajú národné a európske kompetencie.

Publikácia sa venuje rozhodovaciemu procesu v EÚ v celej jeho šírke. Skúma spôsoby lobovania na úrovni Únie, i na národnej úrovni (na Slovensku), charakterizuje najdôležitejšie skupiny „lobistov“ z verejnej, korporátnej i mimovládnej sféry, a podáva prehľad regulácie lobingu v inštitúciách Únie i vybraných členských štátoch. Publikácia končí prípadovou štúdiou schvaľovania chemickej legislatívy REACH.

Autorom a editorom publikácie je Branislav Pavlovič, spoluautormi sú Veronika Slováková a Dana Lipková. Predslov napísal profesor Rinuse van Schendeln, autor monografie Machiavelli v Bruseli: Umenie lobovať v EÚ.