Ako zvýšiť transparentnosť EÚ

Krátka správa

Transparentnosť rozhodovania inštitúcií EÚ je jednou z priorít, ktoré vyvstali do popredia v súvislosti so snahou Únie „priblížiť sa občanom“. 3. mája 2006 zverejnila Európska komisia Zelenú knihu o Európskej iniciatíve týkajúcej sa transparentnosti, ku ktorej otvorila verejné konzultácie.

Iniciatíva sa týka troch oblastí:

  • Dôraznejšia podpora transparentnosti vzťahov medzi inštitúciami EÚ a lobistickými organizáciami: V súvislosti s konaním niektorých lobistických skupín sa objavili viaceré obavy. Komisia považuje lobing za súčasť demokratického systému, v prípade lobistických skupín však musí byť zrejmý ich prínos európskym inštitúciám, musí byť jasné aké záujmy zastupujú, aké je ich poslanie a spôsob financovania.
  • Dôslednejšia informovanosť verejnosti o prínose fondov EÚ: Súčasný legislatívny rámec zakazuje Komisii zverejňovať informácie o príjemcoch prostriedkov z rozpočtu EÚ. Zelená kniha preto kladie otázku, či by bolo vhodné zaviesť povinnosť členských krajín informovať o príjemcoch finančných zdrojov EÚ v rámci zdieľaného hospodárenia.
  • Dodržiavanie usmernení Európskej komisie týkajúcich sa konzultácií: Komisia prijala v 2002 oznámenie o minimálnych normách pre konzultácie. Cieľom je vytvorenie transparentného a koherentného rámca pre konzultácie. Od zainteresovaných strán žiada stanoviská, či sú tieto všeobecné zásady a minimálne normy uspokojivo uplatňované.

Verejné konzultácie sa rozhodli spoločnou iniciatívou podporiť aj Zastúpenie Európskej komisie v SR a Transparency International. Záujemcovia môžu vyplniť dotazník a zaslať ho na mailovú adresu babitz@transparency.sk, poštou na adresu Transparency International Slovensko, alebo faxom na 02/53417207 do 15. júla 2006. Po spracovaní dotazníkov sa v druhej polovici júla 2006 uskutoční okrúhly stôl o Európskej iniciatíve transparentnosti.