Budovanie moderného miestneho úradu v Bratislave

Krátka správa

Projekt Ľudia pre moderný úrad, ktorý mestská časť Bratislava – Staré Mesto odštartovala vlani na jeseň ako prvá na Slovensku, vstupuje do svojej finálnej fázy. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť systém práce a komunikácie cez procesy ktoré napomôžu odbúraniu byrokracie na úrade, zvýšenie efektívnosti a kvality správnych činností a služieb občanom. Projekt sa začal v polovici roka 2005 a potrvá do októbra 2006.

V prvej fáze projektu úrad stanovil strategické východiská a vykonal organizačný screening všetkých zariadení úradu, v ktorých dokopy pracuje 1100 zamestnancov. Súčasťou štartovacej fázy bol aj osobný screening certifikovanými metodikami, ktorý sa dotkol 400 kľúčových zamestnancov a na základe ktorého stanovili index rozvojových programov na úrovni osobnostného potenciálu (riadiť, viesť, koordinovať, rozhodovať). Druhá fáza bola zameraná na procesné riadenie s cieľom identifikácie kľúčových procesov a ich reštrukturalizácie. V tretej fáze išlo o vzdelávanie. V závislosti na výsledkoch boli vytvorené homogénne skupiny, ktoré trénovali mäkké zručnosti. Špeciálnu pozornosť pritom venovali manažmentu, stránkovému pracovisku, školám, ohrozeným a pod.

Obsahom poslednej – interaktívnej fázy projektu sú školenia pre 400 zamestnancov miestneho úradu s dôrazom na zvýšenie úrovne komunikačných a rokovacích zručností. Pracovníci úradu si tak priamo, prostredníctvom rôznych modulov môžu osvojiť rôzne metódy zvládania náročných situácii s klientom, prácu pod stresom a manažment času.

Hlavnou zásadou projektu je zameranie na individuálne potreby zamestnancov, ktoré vyplynuli z predchádzajúcich fáz projektu. V kombinácii so získanými počítačovými zručnosťami tak mestská časť Bratislava – Staré Mesto podporuje profesionálny rast svojich zamestnancov, čo sa prejaví na kvalite poskytovaných služieb občanom. Navyše rozvíja doteraz znevýhodnenú skupinu zamestnancov – úradníkov samosprávneho úradu. Tí totiž nemali príležitosť zvyšovať si kvalifikáciu porovnateľne s komerčnou sférou.

Projekt je aj dôkazom toho, že mestská časť dokáže efektívne využívať prostriedky Európskej únie, pretože uvedené aktivity sú financované z Európskeho sociálneho fondu. Ten je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európska únia transformuje svoje strategické ciele v oblasti politiky zamestnanosti do konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie odbornej
kvalifikovanosti, ďalej na systémy vzdelávania a následný rast pracovného potenciálu občanov Spoločenstva. Fond bol založený Zmluvou z Ríma (25. 3. 1957) a je najstarším štrukturálnym fondom EÚ. Pomoc z ESF je nasmerovaná na: zaradenie nezamestnaných a znevýhodnených sociálnych skupín do pracovného života, boj proti dlhodobej nezamestnanosti, uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu, adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle, vyrovnanie príležitostí pre ženy a mužov a integráciu postihnutých osôb do pracovného života.