Druhá strana lobistickej mince – zamestnanci Komisie

Zamestnanci Európskej komisie sa budú riadiť novým etickým kódexom. Komisár Siim Kallas chce zabrániť, aby prichádzali v styku s lobistickými organizáciami do konfliktu záujmov. Správu, ktorú navrhne komisár dnes, vzhliadol v predstihu editor EurActiv-u.

Správa navrhuje niekoľko opatrení:

  • Zhrnúť a systematicky utriediť už publikované princípy profesionálnej etiky.
  • Zaviesť povinné školenia o etických otázkach pre niektorých zamestnancov Komisie. Týka sa to predovšetkým úradníkov pracujúcich s peniazmi. Súčasne bude musieť každý z nich vlastnoručným podpisom potvrdiť, že si je vedomý etických záväzkov.
  • Každé generálne riaditeľstvo zamestná etického korešpondenta. Jeho úlohou bude plniť funkciu kontaktného bodu a zároveň sa stane súčasťou siete korešpondentov.
  • Vytvorenie "jednej, vše zahrňujúcej" webovej stránky o etike. Mala by byť predovšetkým informačným zdrojom. Bude publikovať nariadenia a smernice o etickej zodpovednosti, ktorými budú zaviazaní úradníci Komisie. Zároveň sa jej súčasťou stanú všetky doteraz zverejnené dokumenty o etike.
  • Prijatie smerníc o daroch, pozornostiach a odmenách poskytnutých tretími stranami. Pravidlá by mali byť predstavené do roku 2009.
  • Vytvorenie zoznamu publikácií, ktoré sú prístupné na doteraz fungujúcich webových stránkach. Zoznam má pomôcť zamestnancom Komisie lepšie sa orientovať a identifikovať konflikty záujmov.

"Dosiahnutie najvyšších štandardov profesionálnej etiky je rozhodujúce s ohľadom na vykonávanie úloh inštitúcií a [zachovanie] ich reputácie a kredibility", píše sa v Kallasovom návrhu. Text dodáva, že "iniciatíva usiluje o obnovenie povedomia a lepšie poučenie o profesionálnej etike v [prostredí] Európskej komisie".

"Nové komuniké o etike je príliš slabé", myslí si ALTER-EU, Aliancia pre transparentnosť lobingu a etické nariadenia. Podľa nej Komisia zlyhala, lebo nedokázala predstaviť "jasné politiky" a "konkrétne opatrenia" pre boj proti konfliktu záujmov. Namieta predovšetkým v súvislosti s efektom tzv. "otáčajúcich sa dverí". Znamená to, že mnohí bývalí zamestnanci Komisie vstupujú do služieb firiem ako lobisti a ich úspech je založený predovšetkým na znalosti štruktúr a osobných väzbách s bývalými kolegami.

Christine Pohl (Priatelia Európy) vyčíta Kallasovi, že otázku etiky znižuje na vnútornú záležitosť Komisie. Podľa nej je táto téma zaujímavá a hodná pozornosti širokej verejnosti.

Návrh komisára Kallasa je v línii s pripravovaným spustením dobrovoľnej registrácie lobistických agentúr. Jej spustenie sa plánuje v prvej polovici tohto roka (EurActiv 23/03/07).