EK otvorila register pre lobistov

Pozadie:

Európsky parlament schválil 8. mája nové pravidlá lobovania v inštitúciách EÚ. Nelegislatívna správa navrhuje verejne dostupný register lobistov, etický kódex a "legislatívnu stopu" pre predkladateľov správ v EP – zoznam lobistov, s ktorými predkladateľ správu konzultoval.

Otázky:

Európska komisia vyzýva všetkých zástupcov záujmových skupín, ktorí lobujú v európskych inštitúciách s cieľom ovplyvniť legislatívu EÚ, aby sa zapísali do elektronického registra. Výzva je adresovaná všetkým firmám aj jednotlivcom, ktorí komunikujú s členmi alebo úradníkmi EÚ inštitúcií s cieľom ovplyvniť ich rozhodovanie. Registrácia je dobrovoľná a organizácie pri nej musia zverejniť:

  • kto sú
  • aké sú ich ciele a poslanie
  • na aké politiky sa špecializujú
  • finančné zdroje, aby bolo možné určiť ich pozadie
  • mená klientov, za ktorých lobujú

"Otvorenosť, čestnosť, bezúhonnosť," sú hlavné zásady, ktoré EK vyžaduje od lobistov pôsobiacich v Bruseli. Sú obsiahnuté aj v etickom kódexe správania, ktorý pre lobistov vydala Komisia:

1. vždy poskytnú svoje identifikačné údaje, a to tak, že uvedú svoj názov či meno a názov či mená subjektu alebo subjektov, pre ktoré pracujú alebo ktoré zastupujú,

2.  nikdy o sebe neuvedú nesprávne údaje s cieľom uviesť do omylu tretie strany a/alebo zamestnancov EÚ,

3. vždy uvedú zastupované záujmy a prípadne aj klientov alebo členov, ktorých zastupujú,

4. zabezpečia, aby informácie, ktoré poskytujú, boli podľa ich najlepšieho vedomia neskreslené, úplné, aktuálne a aby neboli zavádzajúce,

5. nikdy nezískavajú ani sa nesnažia získať informácie alebo rozhodnutie nečestným spôsobom, a takisto nikdy neovplyvňujú ani sa nesnažia nečestným spôsobom ovplyvniť rozhodnutie,

6. nikdy nenavádzajú zamestnancov EÚ na porušovanie pre nich záväzných pravidiel a noriem správania,

7. v prípade, že zamestnávajú bývalých zamestnancov EÚ, rešpektujú ich povinnosť dodržiavať pravidlá a dbať na požiadavky v oblasti ochrany dôverného charakteru informácií získaných v bývalom zamestnaní, ktoré sa na nich vzťahujú.

Podobná iniciatíva vzniká aj na Slovensku, ale v jednoduchšej forme. Americká obchodná komora chce na jeseň predstaviť Bielu knihu o lobingu, ktorej súčasťou by bol aj etický kódex. Cieľom je oddémonizovať túto profesiu, vysvetliť jej fungovanie a dôležitosť.

Komora sa bude snažiť aj o vznik slovenského registra lobistov, ktorý by slúžil najmä na možnosť akreditácie na rokovania vlády a NR SR.  Nebude obsahovať podrobné informácie o činnosti a finančných prepojeniach firiem.

V Bruseli pôsobí približne 15 tisíc lobistov. Komisia zdôrazňuje, že registráciou zvyšujú svoju transparentnosť, etiku a zlepšujú svoju viditeľnosť vo verejných diskusiách, ktoré Komisia vyhlasuje pri rôznych témach. Registrovať sa nemusia:

  • činnosti právneho a iného profesijného poradenstva, ak súvisia s uplatňovaním práva na spravodlivý proces klienta
  • činnosti sociálnych partnerov, ak tvoria súčasť sociálneho dialógu
  • činnosti v reakcii na priamu žiadosť Komisie.

Tieto činnosti často presahujú aj do iných oblastí a Komisia preto odporúča, aby sa registrovali aj odbory, zamestnávateľské zväzy, či obchodné organizácie, pretože "určujúcim faktorom registrácie nie je povaha organizácie, ale povaha činností, ktoré uskutočňuje."

Pozície:

Siim Kallas, podpredseda Európskej Komisie: „Lobizmus je dôležitá a čoraz častejšia činnosť. Regulácia v tomto smere je preto nevyhnutná. Som rád, že záujmové skupiny zastávajú rovnaký názor a preukázali ochotu brániť svoju reputáciu a pomôcť nám pri zachovaní legitímnosti našej interakcie. Zaregistrovaním sa do registra Komisie majú zástupcovia záujmových skupín bona fide jedinečnú príležitosť premietnuť svoj záväzok do praxe.“