Elektronické služby podnikateľom sa rozvíjajú pomaly

Krátka správa

Podnikateľské združenia na Slovensku vyjadrujú stále nespokojnosť s úrovňou poskytovania elektronických služieb verejnej správy (e-government). Potvrdzujú to najnovšie zistenia, ktoré poukazujú na to, že naša úroveň stále výrazne zaostáva za štandardom v západných krajinách Európskej únie. Pred Slovenskom sú však v tomto smere aj viaceré východoeurópske krajiny: pokiaľ ide o e-government pre podniky, zaostávame napríklad za všetkými susednými štátmi.

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil screening 20 kľúčových elektronických služieb verejnej správy na Slovensku v roku 2007. Tieto služby ako kľúčové stanovila Európska komisia a Európska rada (summit predsedov vlád členských krajín – najvyšší orgán EÚ) a používa ich ako referenčné pre porovnávanie rozvoja e-government v jednotlivých štátoch EÚ. Na základe screeningu možno všeobecne konštatovať, že úroveň plnej elektronickej transakcie (keď má klient možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú službu), spĺňa celkovo iba sedem služieb – daň z príjmu fyzickej osoby, vyhľadávanie pracovného miesta, hlásenie sociálnych dávok pre zamestnancov, daň z príjmu právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, colné vyhlásenia a vykazovanie štatistických údajov.

V prípade elektronických služieb pre podnikateľov dosahuje referenčné hodnoty stanovené Európskou komisiou päť z celkovo ôsmich služieb Jedným z vysvetlení takéhoto stavu je fakt, že podnikateľský sektor vie, na rozdiel od občanov, presnejšie definovať svoje požiadavky, dokáže generovať väčší dopyt po elektronických službách a zároveň je schopný vytvárať efektívnejší tlak na štátne inštitúcie, aby ich ponúkali. Nezanedbateľným faktorom je tiež lepšia technologická a personálna pripravenosť na využívanie týchto služieb v podnikateľskom sektore. Napríklad internetové pripojenie malo v roku 2006 až 93% firiem, ale iba 27% domácností.

Napriek tomu, že väčšina elektronických služieb určených pre podnikateľov už dosahuje transakčnú úroveň, deficit je ešte stále vidno v takých službách, ako sú registrácia právnickej osoby, povolenia z oblasti životného prostredia či verejné obstarávanie. Práve digitalizácia verejného obstarávania je typickým príkladom „nedotiahnutosti“ procesu. Portál pre verejné obstarávanie je síce vybudovaný a otestovaný, ale z legislatívnych dôvodov nemôže byť v prevádzke. Pritom práve toto riešenie bolo jedno z tých, ktoré ako prioritné obsahovala tzv. cestovná mapa zavádzania e-government na Slovensku. Išlo o dokument schválený Dzurindovou vládou. Napokon tesne pred voľbami vláda prezentovala spustenie elektronického verejného obstarávania na niekoľkých podujatiach pre verejný a súkromný sektor.