Eurofondy: informatizácia kultúry

Krátka správa

Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom financií SR, organizuje seminár pre všetkých, ktorí majú záujem podieľať sa na informatizácii v oblasti kultúry. Ide o problematiku podpory tohto procesu z európskych štrukturálnych fondov. Samotný rezort takýto vlastný operačný program v tomto programovacom období nemá, ale významné prostriedky budú vyčlenené z operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Jedna z oblastí, ktorú OPIS pokrýva je aj oblasť kultúry. Konkrétne ide o prioritnú os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Na seminári v Bratislave vystúpia predstavitelia verejných inštitúcií, ministerstva financií, ale aj firiem, ktoré ponúkajú konkrétne riešenia v tejto oblasti. Seminár preto otvorí generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pavel Bojňanský a úvodnú informáciu poskytne riaditeľka odboru riadenia OPIS na MF SR Denisa Žiláková. MF SR je sprostredkovateľský orgán pre OPIS, má teda na starosti jeho administráciu, vrátane vydávanie výziev na predkladanie projektov a schvaľovania dotácií.

Okrem nich bude o obsahu prioritnej osi 2 OPIS referovať Ladislav Šimko z ministerstva kultúry, o digitalizácii knižničných fondov generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice Dušan Katuščák a o aspektoch digitalizácie priestorových objektov Ján Jurkovič zo Slovenského národného múzea.  

Konkrétne riešenia zasa predstavia Radoslav Katuščák z IBM, Aleš Chudý z Microsoftu a Richard Salanič zo Slovakia Online.

Seminár sa uskutoční 26. septembra 2007 o 9.00 v Univerzitnej knižnici v Bratislave, Prednášková sála, Ventúrska ulica č.11. Účasť na podujatí je bezplatná.