Europarlament posilnil ombudsmana

Poslanci prijali zmeny, ktoré posliňujú štatút verejného ochrancu práv. Inciatíva vyšla od samotného ombudsmana, Nikosa Diamandourosa, ktorý žiadal zmenu štatútu v liste zaslanom predsedovi parlamentu v júli 2006. Úlohou ombudsmana je vyšetrovať sťažnosti o zlom riadení a zlých postupoch inštitúcií a orgánov EÚ.

Kľúčovou zmenou je, že bude povinnosťou euroúradníkov poskytovať ombudsmanovi informácie, ktoré k riadnemu výkonu svojej práce ochrancu práv potrebuje. Odpadá tak možnosť, ktorá doteraz platila, odmietnuť podať informácie z dôvodu utajenia. Text tiež pre vyváženie upravuje spôsob, akým môže ombudsman a jeho spolupracovníci nakladať s citlivými infomáciami a dokumentmi, ktoré sú ošetrené legislatívou o ochrane osobných údajov.

Správa fínskej liberálky Anneli Jäätteenamki navrhuje vypustiť z formuláciu, ktorá hovorí o, že euroúradníci musia svedčiť pred ombudsmanom „v súlade s inštrukciami svojich nadriadených“, čo podľa kritikov vyvláva u občanov dojem, že zamenstanci euróspkych inštitúcií nemusia vždy hovoriť pravdu.

Nikiforos Diamandouros po hlasovaní povedal, že zmeny mu pomôžu zlepšiť služby, ktoré poskytuje občanom EÚ a „poslinia dôveru v Európsku úniu a jej inštutúcie“.

Zmeny v štatúte verejného ochrancu práv vyžadujú súhlas členských štátov, v konečnom dôsledku bude o nich teda rozhodovať Rada EÚ. Jäätteenmäki dúfa, že sa tak stane ešte pred koncom Slovinského predsedníctva.