Financovanie programov na boj proti násiliu

Krátka správa

Európska únia pokračuje aj v novom programovacom období s podporou boja proti násiliu, ktoré je páchané na deťoch, mladých ľuďoch a ženách. Na tieto aktivity je na obdobie rokov 2007 až 2013 vyčlenených dokopy až 11 miliónov eur. Touto sumou je financovaný program Daphne III (2007-2013) – Ochrana a boj proti násiliu na deťoch, mladých ľuďoch a ženách, ochrana obetí a rizikových skupín.

Už v tomto čase možno predkladať prvé projekty so žiadosťami o ich spolufinancovanie na základe prvej výzvy, ktorú publikovala Európska komisia. Projekty podporené finančnými grantmi na základe tejto výzvy by mali napĺňať tieto ciele: ochrana deti, mladých ľudí a žien proti všetkým formám násilia a dosiahnuť vysoký stupeň zdravotnej ochrany, sociálnej pomoci a zlepšenia stavu obetí, predovšetkým z rizikových skupín a oblastí, kde problematika súvisí s verejným zdravím, ľudskými právami a rovnosťou pohlaví, rovnako ako aj s ochranou práv dieťaťa, bojom proti znevažovaniu dôstojnosti a sexuálnym zneužívaním.

Financované aktivity:

  • (1) liečebné programy pre páchateľov násilia na deťoch, mládeži a ženách (mapovanie výskumu a výmena poznatkov);
  • (2) mapovanie existujúcej legislatívy štátov EÚ, jej dopad a efektivita;
  • (3) upozorňovanie na vzrastajúce hrozby vzdelávaním a informovaním;
  • (4) podpora tolerancie;
  • (5) štúdie, mapovanie a výskum (násilie v športových a rekreačných komunitách, zneužívanie a obťažovanie deti a mladistvých, násilie voči starším ženám);
  • (6) výskum a informovanosť – násilie v domácom a školskom prostredí, násilie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, sexuálna politika a etika;
  • (7) výmena informácií, skúseností a partnerstva.

Oprávnení žiadatelia o finančnú pomoc (predkladatelia projektov): iba

  • (1) neziskové organizácie a verejné úrady, resp. inštitúcie, lokálne úrady, do ktorých kompetenčných oblastí patrí táto problematika a
  • (2) univerzitné oddelenia a výskumné centrá z členských štátov Európskej únie.

Posledný termín na predkladanie žiadostí o podporu je 22.apríl 2008 (utorok).