Informatizácia rozdelená medzi dva ústredné úrady

Informačné a komunikačné technológie

Krátka správa

Národná rada SR včera 79 hlasmi schválila novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú predkladal predseda hospodárskeho výboru Maroš Kondrót. Jej podstatou je presun vládneho splnomocnenca pre informatizáciu z ministerstva dopravy na úrad vlády a sekcie pre informatizáciu na ministerstvo financií. V priebehu troch volebných období sa tak oblasť, v ktorej vykazujeme najvýraznejšie zaostávanie za priemerom Európskaj únie, ako aj za priemerom nových členských štátov, hoci je v Európe považovaná za prioritu, presúva z ministerstva na ministerstvo už tretí krát.

Hoci nikto z oslovených odborníkov i predstaviteľov firiem sa k tejto zmene nechce oficiálne vyjadrovať, neoficiálne sú reakcie rozporuplné. Absolútna väčšina sa zhoduje, že to nie je systémové riešenie, ktoré odborná verejnosť očakávala. Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) sa napríklad dlhodobo usilovali, aby táto kompetencia prešla na úrad vlády. Podobne IT Asociácia Slovenska zdôrazňovala, že v oblasti informatizácie treba konečne presadiť nadrezortný prístup, pretože to jednoducho nie je rezortná záležitosť: informatizácia sa týka všetkých rezortov.

Podľa pozorovateľov je veľmi pravdepodobné, že za návrhom bol súboj o rozdeľovanie významného balíka peňazí. Z hľadiska štátnych kompetencií v oblasti informatizácie je totiž logické, že práve sekcia informatizácie spoločnosti bude rozhodujúcim orgánom pri administrovaní operačného programu Informatizácia spoločnosti. V ňom sa má rozdeliť vyše miliarda eur. Práve preto zo zákulisia vlády prenikli informácie o súboji medzi ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym a ministrom financií Jánom Počiatkom. Ten sa nie náhodou už od jesene usiloval presadiť vznik osobitného operačného programu pre informatizáciu a od začiatku ho chcel podriadiť svojmu ministerstvu. Dnes je jasné, že tento súboj v podstate vyhral.

Maroš Kondrót pritom obhajoval svoj návrh priam bizarne. V dôvodovej správe vysvetľuje: „Minulá vláda schválila Národný strategický referenčný rámec. Operačný program Znalostná ekonomika obsahoval i časť Informačná spoločnosť. Tento operačný program bol logicky priradený k ministerstvu financií. Táto skutočnosť sa však neodrazila v zmene príslušných právnych predpisov.“ Prečo by aj mala, keď práve súčasná vláda operačný program Znalostná ekonomika zrušila? Ficov kabinet teda prijal zmeny v kompetenciách dvoch ministerstiev kvôli operačnému programu, ktorý sám zlikvidoval!

Oslovení tiež upozornili na možné problémy, keďže splnomocnenec bude na úrade vlády, ale pracovníci sekcie pre informatizáciu na ministerstve financií, takže na nich nebude mať žiadny dosah. Vzhľadom na to, ak aj vzhľadom na alokované finančné prostriedky to môže výrazne oslabiť pozíciu a význam splnomocnenca.