Interreg IVC: Šanca získať peniaze na medziregionálnu spoluprácu

Krátka správa

Európska komisia už vyhlásila prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci Programu medziregionálnej spolupráce Interreg IVC. Komisia ho schválila už 11. septembra s celkovým rozpočtom 321 miliónov eur, ktoré doň poputujú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Nový program medziregionálnej spolupráce je kľúčovým prvkom európskej iniciatívy Regióny pre ekonomickú zmenu. Jej cieľom je podporiť budovanie regionálnych a miestnych sietí.

Ako zdôraznila na Fóre o medziregionálnej spolupráci v Lisabone európska komisárka Danuta Hübner, „Interreg IVC podporuje výmenu skúseností a myšlienok s cieľom čo najlepšieho využitia investícií do regionálnej politiky a pomoci regiónom maximalizovať ekonomický, sociálny a environmentálny potenciál.“

Počas Lisabonského neformálneho fóra európskych lídrov, ktoré sa konalo 20. – 21. septembra 2007 bola oficiálne spustená prvá výzva na podávanie projektov. Výzva potrvá do 15. januára 2008 a je zameraná na dve tematické priority. Prvou sú inovácie pre budovanie znalostnej ekonomiky a druhou životné prostredie a prevencia voči rizikám. V rámci výzvy sú oprávnené dva typy intervencie: Projekty regionálnej iniciatívy a tzv. Kapitalizačné projekty.

Rozpočet na prvú výzvu nebol zatiaľ špecifikovaný. Miera spolufinancovania z európskych zdrojov je 85 percent pre prioritu 1 a 2 a 70 percent pre technickú asistenciu. Na internetovej stránke môžete získať ďalšie informácie o programe, ako aj praktické rubriky Pomoc pre žiadateľov a Databáza projektových zámerov.

Spoločný technický sekretariát v Lille ponúka potenciálnym žiadateľom individuálne konzultácie 8. a 9. novembra 2007. Viac informácií o nich získate na elektronickej adrese IPWest@interreg4c.net. Národným kontaktným bodom pre INTERREG IVC je Ministerstvo hospodárstva SR. Pre kontakt naň využite adresu hajduk@economy.gov.sk.