Najskorumpovanejšie sú politické strany

Krátka správa

Transparency International (TI) zverejnila 7. decembra 2006, dva dni pred Medzinárodným dňom boja proti korupcii, výsledky Barometra 2006. Výsledky správy o globálnom stave korupcie sú znepokojivé. Na základe prieskumu verejnej mienky, ktorý pre TI uskutočnil Gallup International, skúma správa rozsah korupcie v živote obyčajných ľudí.

Väčšina respondentov nemá veľmi pozitívny obraz o snahách ich vlád v boji proti korupcii. 69% tvrdí, že ich vlády nie sú v tejto oblasti efektívne, alebo že sa o boj s korupciou vôbec nepokúšajú, či ju dokonca priamo podporujú. V globálnom meradle si len 22% ľudí myslí, že kroky ich vlád sú „efektívne“ alebo „veľmi efektívne“. V Európe považuje vládnu protikorupčnú politiku za neefektívnu 42% ľudí.

Väčšina ľudí považuje politické strany za inštitúcie najviac ovplyvnené korupciou, po nich nasledujú parlamenty a iné legislatívne orgány a následne podnikateľský sektor. Polícia je na vrchole rebríčka pokiaľ ide o osobnú skúsenosť s úplatkami, v celkovom vnímaní korupcie je na štvrtom mieste.

Respondentov sa výskum pýtal aj na to, ako korupcia ovplyvňuje ich každodenný osobný, ekonomický a politický život. Politický život je považovaný za oblasť najviac ovplyvnenú korupciou. Percento ľudí, ktorí si myslia že korupcia ovplyvňuje ich osobný život, medzi regiónmi výrazne kolíše – v Európe je to 22% (osobný život do značnej miery ovplyvnený korupciou), v Afrike 70%.

Najnižšia úroveň korupcie medzi 62 hodnotenými krajinami bola zaznamenaná vo Fínsku a na Islande.