Nový predseda medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu

Vladimír Čečot, MVSR, medzivládne komisie pre cezhraninčnú spoluprácu, CBC

 

Pozadie

Pozitívny postoj k cezhraničnej spolupráci vláda SR zastáva od roku 1998. Tomu predchádzalo pomerne komplikované obdobie vzťahov SR s okolitými krajinami v rokoch 1993 – 1997. Výnimkou boli vzťahy s Poľskom, ratifikované zmluvou v roku 1994.

Od roku 1999 SR postupne ratifikovala potrebné medzinárodné dokumenty, tzv. Madridský dohovor o cezhraničnej spolupráci Rady Európy a jeho doplnky:

  • Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ERD),
  • Doplnkový protokol k ERD,
  • Protokol č. 2 k ERD, týkajúci sa interteritoriálnej spolupráce,
  • Európsku chartu miestnej samosprávy.

To sú kľúčové dokumenty týkajúce sa cezhraničnej spolupráce uznávané aj v rámci členských krajín EÚ a na základe týchto dokumentov a výsledkov spolupráce EÚ štátov sa tvorili neskôr aj iniciatívy INTERREG a dali základ pre pripravovaný nástroj Spoločenstva „Európskeho zoskupenia pre územnú spoluprácu“.

Témy

Úloha ministerstva:

Ministerstvo vnútra SR plní úlohu koordinátora cezhraničnej spolupráce a je legislatívnym gestorom vládnych medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach, o hraničnom režime vrátane zmlúv o cezhraničnej spolupráci. Ministerstvo vnútra SR vytvára pre cezhraničnú spoluprácu právny a inštitucionálny základ.

Úlohu v rozvíjaní cezhraničnej spolupráce plnia aj Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré je zároveň aj riadiacim orgánom programov CBC EÚ.

Štruktúra komisií:

Každá komisia pozostáva z dvoch národných častí, utvárajú na základe paritného zastúpenia. Na riešenie konkrétnych problémov v jednotlivých oblastiach cezhraničnej spolupráce majú komisie vytvorené dielčie pracovné skupiny:

Spolupráca sa zameriava hlavne na hospodársky, sociálny, kultúrny i turistický rozvoj prihraničných oblastí a spoluprácu prihraničných regiónov a samospráv, na rozvoj dopravnej infraštruktúry, ochranu a tvorbu životného prostredia, rozvoj poľnohospodárstva, zdravotníctva, školstva, športu, zamestnanosti, a rozvoj výučby v jazyku príslušníkov národnostných menšín a vzájomnú spoluprácu v prípade katastrof.

Inštitúcie cezhraničnej spolupráce:

Cezhraničná spolupráca je v komptencii VÚC, ktoré sa už v programovom období 2004 – 2006 spolupodieľali na implementácii programov Inicitívy Spoločnestva INTERREG IIIA. V rámci zastupiteľstiev samosprávnych krajov pracujú komisie venujúce sa problematike cezhraničnej spolupráci.

Pozdĺž hraníc Slovenskej republiky pracuje viac ako desiatka euroregionálnych združení založených na bilaterálnej, trilaterálnej alebo mnohostrannej spolupráci. Najvýznamnejšie sú:

Viaceré organizácie s medzinárodným prvkom a občianske združenia podporujú aktivity medzi občanmi a inštitúciami na oboch stranách hraníc. Hospodársku spoluprácu rozvíja už do svojho vzniku Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Profil nového predsedu medzivládnych komisií:

Prof. JUDr. Vladimír Čečot, , CSc., sa narodil 19. júna 1951 v Gelnici. Je ženatý, otec troch detí. Právo vyštudoval na Fakulta vyšetrovania VŠ ZNB Bratislava, titul profesora vo vednom odbore Trestné právo získla v roku 2003 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil na viacerých vysokých školách doma aj v zahraničí. Publikuje hlavne v oblasti trestného práva, vyšetrovania a  kriminológie. Od roku 2006 je členom Slovenskej národnej strany. 19. júla 2006.

Ďalšie kroky:

  • Ukrajina a Česká republika vymenujú v najbližšom období spolupredsedov svojich národných častí medzivládnych komisií.

  • 11. zasadnutie Slovensko – poľskej komisie sa uskutoční v dňoch 18. – 19. septembra 2006 v poľskom meste Wisla