O čom je Regionálny operačný program

Regionálny operačný program 2007-2013

Pozadie

Minulý týždeň dala Európska komisia zelenú ďalším slovenským programom pre eurofondy na roky 2007 – 2013. Brusel podpísal sa Operačný program Technická pomoc a Regionálny operačný program, ktoré riadi Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Neschválený  program v tomto rezorte je najmenší z programov – OP Bratislavský  kraj.

Regionálny operačný program (ROP) je určený v mimobratislavských regiónoch pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru, cestovný ruch, obnovu miest a obcí, ako aj rekonštrukciu regionálnych cestných komunikácií (cesty II. a III. triedy). V špecifických prípadoch podporí projekty nekomerčných záchranných služieb a hasičské zbory.

Program spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja a národné zdroj približne sumou 1,7 mld. eur (pri aktuálnom kurze asi 57,6 mld. korún). Do jeho implementácie bude zapojené nielen MVRR, ale aj 7 úradov samosprávnych krajov v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Prípravou operačného programu bola poverená ministerská Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Práce na programe začali už v roku 2005, prvé návrhy ministerstvo zverejnilo v roku 2006. Ministerstvo finálnu verziu ROP po dôslednosti v procedúrach zverejnilo deň potom (27. septembra 2007), ako o pozitívnom stanovisku Komisie informoval EurActiv (EurActiv.sk, 26/IX/2007) a slovenské médiá. PhDr. Radoslav Behúl, riaditeľ odboru realizácie programov regionálneho rozvoja z MVRR pre EurActiv dodal, že programový manuál aj harmonogram výziev bude dostupný hneď, ako budú tieto dokumenty oficiálne schválené.

Otázky

 • Kompetencie pre implementáciu

Na implementácii sa bude podieľať APRR na ministerstve výstavby, ktorej šéfuje od minulého roka Igor Štefanov, ktorý nahradil dlhoročného riaditeľa agentúry Júliusa Slováka. Okrem ministerstva svoju úlohu dostanú úrady samosprávnych krajov. Tie v poslednom čase vytvárali, alebo vytvárajú samostatné agentúry – odbory implementácie SO/RO (sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom).

Známy je šéf SO/RO v Košiciach, ktorým je Martin Mojžiš a má už menší tím spolupracovníkov. V audite KPMG pre MVRR z augusta 2007 mal Košický VÚC aj najviac euroúradníkov pre nové fondy.

V Prešove podľa aktuálnych informácii EurActiv.sk sa spustenie SO/RO očakáva k 10. októbru a do čela prešovskej  implementácie ROP sa má postaviť súčasný šéf odboru strategického plánovania a bývalý politik a poslanec za HZDS a HZD, Rudolf Žiak.

Banská Bystrica má už na svojom odbore SO/RO 5-členný tím ľudí, ktorý vedie Marta Želinská, ktorá v apríli 2007 ukončila postgraduál v odvetvových a prierezových ekonomikách na UMB. Predtým pôsobila ako projektový manažér na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja.

V Trenčíne mali donedávna štruktúru len na papieri. V súčasnosti podľa portálu úradu TSK na agendu implementácie pribudol samostatný pracovník dr. Svorad Harcek. Náš portál informoval vedúci odboru regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Róbert Galko, že činnosti súviasiace s prípravou SO/RO koordinuje jeho tím ľudí a predpokladajú ešte s presunom 2-3 pracovníkov na SO/RO, ktoré je schválené zastupiteľstvom kraja. Problém však vidia tiež v nejasných vzťahoch s MVRR. Ako príklad uviedol, že v utorok MVRR ignorovalo pracovné sedenie regionalistov v Banskej Bystrici.

Podľa informácii hovorcu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Stanislava Katrinca sa štruktúra SO/RO v Nitre pripravuje a má povereného pracovníka, ktorý agendu koordinuje. Rovnako majú už certifikovaných minimálne 14 pracovníkov. Kým nebudú jasne podpísané zmluvné vzťahy s MVRR ohľadne kompetencií SO/RO, k jeho definitívnej organizačnej podobe nepristúpia, tlmočil názor župana Milana Belicu (HZDS) jeho hovorca a dodal, že v Nitre počítajú pre eurofondy asi s troma desiatkami úradníkov.

V Žiline bude mať SO/RO dva odbory. Podľa slov vedúceho odboru Milana Ovseníka už sú v tíme 3 pracovníci a od 15. októbra budú naberať ďalších. Zatiaľ spolupracujú s ostatnými odbormi Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

V Trnave je organizačne vybudovaná samostatná sekcia pre regionálny operačný program s implementačným a kontrolným odborom. Podľa Dr. Mariána Cipára, riaditeľa sekcie regionálneho Trnavského VÚC, ešte na nej nemajú kmeňových zamestnancov a prípravnými krokmi sú poverení pracovníci regionálneho rozvoja. Podpis zmluvy s MVRR očakávajú koncom októbra a až potom príjmu pracovníkov pre implementáciu eurofondov.

 • Finálna verzia Regionálneho operačného programu

Prehľad, ktorý za ROP prinášame bol redakčne miestami čiastočne upravovaný a nezodpovedá presným definíciám schváleného operačného programu. Štruktúra programu je o niečo voľnejšia oproti minulosti, lebo nedefinuje štruktúru ako priorita – opatrenia  – (podopatrenie) – oprávnené aktivity, ale len prioritnú os a hlavné zameranie aktivít. Naisto nám to potvrdí až avizovaný manuál, ktorý by mal byť na svete koncom októbra. Na druhej strane pracovníci zo samosprávnych krajov vyslovili sklamanie, že ich k jeho tvorbe ministerstvo neprizýva a „tri mesiace už s nimi nekomunikuje“.

Prioritná os
Hlavné zameranie aktivít
SO/RO
1 Infraštruktúra vzdelávania
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl MVRR
1.2 Obstaranie vybavenia vrátane IKT vybraných predškolských zariadení, základných a stredných škôl v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu. MVRR

Podporované aktivity

 • intervencie do stavebných objektov, odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia pri všetkých typoch škôl;
 • odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky;
 • podpora predškolských zariadení identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu formou kapacitného rozširovania existujúcich materských škôl o detské jasle, vrátane obstarania príslušného vybavenia;
 • intervencie do stavebných objektov základných škôl v póloch rastu s počtom žiakov nad 200, vrátane obstarania príslušného vybavenia;
 • rozširovanie ZŠ v  póloch rastu s počtom žiakov nad 200 o triedy materských škôl, vrátane obstarania príslušného vybavenia;
 • intervencie do stavebných objektov a vybavenia všeobecných stredných škôl s počtom žiakov nad 200 so zameraním na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu;
 • intervencií do stavebných objektov a do vybavenia stredných škôl s odborným zameraním za účelom zvyšovania odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce, pričom podporované sú trendy racionalizácie siete zariadení (napríklad združovanie škôl);
 • zariadenia vzdelávacej infraštruktúry v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými rómskymi komunitami, a to bez uplatňovania princípov územnej koncentrácie ako nástroj podpory rovnosti príležitostí;
 • podpora základných a stredných škôl v inovačných póloch rastu s potenciálom vytvárania podmienok pre celoživotné vzdelávanie;  
 • podpora špeciálnych typov škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory rovnosti príležitostí;
 • intervencie do vzdelávacej infraštruktúry musia zohľadňovať trvalú udržateľnosť životného prostredia a zameriavať sa na znižovanie energetickej náročnosti budov;
 • cieľom intervencií je aj inklúzia detí s obmedzenou mobilitou najmä odstraňovaním stavebných bariér.
Prioritná os
Hlavné zameranie aktivít
SO/RO
2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

2.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

MVRR
2.2 Budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately MVRR
2.3 Obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu a budovanie. MVRR

Podporované aktivity 

 • intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, resp. budovanie nových objektov a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia
 • podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej  náročnosti prevádzky
 • podpora najmä zariadení typu domov dôchodcov, DSS pre dospelých, DSS pre deti (poznámka: nezahŕňa detské domovy), zariadenia opatrovateľskej starostlivosti s kapacitou vyššou ako 50 klientov pri dodržaní minimálnych plošných štandardov (8m2 na osobu) a rešpektovaní predpokladov pre zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb. V rámci takýchto typov zariadení zariadení sociálnej infraštruktúry je efektívne zabezpečovať aj doplnkové služby (napríklad stravovanie, prítomnosť zdravotnej služby, záujmové aktivity pre klientov a iné)
 • podpora zariadení, ktoré v záujme ekonomickej udržateľnosti a v zmysle platnej legislatívy kombinujú viaceré typy služieb, prípadne poskytujú služby viacerým cieľovým skupinám, prípadne kombinujú ústavnú, dennú a týždennú starostlivosť
 • podpora budovania nových zariadení vyššie uvedených charakteristík, a to v póloch rastu s počtom obyvateľov nad 5000, ktoré zabezpečujú väčšiu obslužnosť územia. Celkový počet týchto obcí je 120 na území cieľa Konvergencia.
 • podpora komunitných centier aj mimo pólov rastu v prípade zariadení zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít
 • pri budovaní nových zariadení je nevyhnutným predpokladom intervencie z ROP preukázanie súladu s existujúcimi stratégiami na regionálnej a miestnej úrovni, splnenie platných legislatívnych podmienok na prevádzkovanie konkrétneho typu zariadenia, preukázanie dlhodobej finančnej udržateľnosti zariadenia a prijatie záväzkov na zachovanie dlhodobého účelového využitia intervencie.
Prioritná os
Hlavné zameranie aktivít
SO/RO
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra turizmu

3.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni MVRR
3.2 Revitalizácia nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území MVRR
3.3 Obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovní, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení, obstaranie IKT vybavenia MVRR
3.4 Podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej k strediskám s celoročným využitím v územiach so stanoveným významom VÚC
3.5 Podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni  a tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu. ?
3.6 Podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu ?


Podporované aktivity

 • rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (galérií, knižníc a múzeí)
 • revitalizácia nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných kultúrnych pamiatok v území vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch je možné revitalizované pamiatky využívať na kultúrno-spoločenské a osvetové účely
 • obstaranie vybavenia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu, obstaranie IKT vybavenia
 • podpora nekomerčnej verejnej infraštruktúry (verejné priestranstvá, parkoviská, orientačné tabule, chodníky, odpočívadlá, verejné WC atď.) priľahlej k strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím v územiach s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región
 • podpora prezentácie cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni, vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií, vytvárenie partnerstiev na úrovni samospráv a súkromného sektora a regionálnych klastrov
 • podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne využitie prírodného a kultúrneho potenciálu prostredníctvom prípravy kultúrno-poznávacích turistických trás na územiach s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región.
 •  intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a na obstaranie ich vybavenia, vrátane IKT vybavenia pri všetkých typoch zariadení
 • podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky s ohľadom na špecifiká nehnuteľných kultúrnych pamiatok
 • podpora verejných knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora je smerovaná do inovačných pólov rastu
 • podpora galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnych a regionálnych samospráv, podpora je smerovaná do pólov rastu
 • podpora múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora, podpora je smerovaná do pólov rastu
 • revitalizácia nevyužitých významných pamiatkových objektov v území, prioritne pamiatky charakterizované zlým stavebno-technickým stavom, ktoré však majú potenciál využitia v rámci pamäťových a fondových inštitúcií, resp. kultúrno-poznávacieho turizmu: rozšírenie expozícií galérií a múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti územných samospráv, budovanie kultúrno-poznávacích trás, obnova technických pamiatok a ich sprístupnenie verejnosti a pod., v odôvodnených prípadoch podpora významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok v póloch rastu a vo vlastníctve verejného sektora s ich alternatívnym využitím na kultúrno-spoločenské a reprezentačné sály, expozície obecných a regionálnych dejín a pamätihodností, obrazárne alebo výstavné siene, miestny archív alebo kultúrne centrum, zariadenia pre záujmovo-umeleckú činnosť a amatérske aktivity
 • podpora kultúrno-poznávacích trás a podpora mestského kultúrneho turizmu v oblastiach zadefinovaných ako územia s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región podľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013.
 • podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu priľahlej ku komplexným strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím, a to v územiach definovaných ako územia s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región
 • podpora doplnkových aktivít zameraných na propagáciu regiónov a stredísk cestovného ruchu
 • podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov.
Prioritná os Opatrenia/skupiny aktivít
SO/RO
4. Regenerácia sídiel

4.1 Obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov VÚC

4.2 Realizácia integrovaných stratégií rozvoja vo vybraných mestských oblastiach
4.3 Obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry obcí so segregovaným a separovaným rómskym osídlením vo vidieckom prostredí
4.4 Príprava a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 3
4.4 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení nekomerčných záchranných služieb a budovanie zariadení HaZZ
4.5 Obstaranie vybavenia zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane IKT s výnimkou dopravných prostriedko

Podporované aktivity 

 • intervencie na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel na území pólov rastu so zameraním na centrálne zóny sídiel;
 • samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel nie sú určené krajským mestám;
 • integrované projekty rozvoja mestských oblastí, vrátane podpory bývania pre mestské oblasti postihnuté alebo ohrozené fyzickým úpadkom alebo sociálnym vylúčením;
 • intervencie realizované v súvislosti s obnovou fyzického životného prostredia v obciach bez štatútu mesta so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami, a to aj v rámci komplexného prístupu zabezpečeného koordinátorom horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. V súvislosti s uvedeným prístupom je podporu v rámci ROP možné smerovať aj mimo pólov rastu.
 • vypracovanie a aktualizácia rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3 (územnoplánovacie podklady, územnoplánovacie dokumenty, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pod.)
 • intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a na obstaranie ich vybavenia (vrátane IKT vybavenia, s výnimkou dopravných prostriedkov) v dvoch špecifických prípadoch aj na výstavbu nových objektov
 • podpora aktivít na zníženie vysokej energetickej  náročnosti prevádzky
 • podpora objektov HaZZ
 • podpora objektov vybraných OHZ v zmysle Koncepcie plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov HaZZ Ministerstva vnútra SR
 • podpora výjazdových pracovísk horských záchranných služieb.
Prioritná os Hlavné skupiny aktivít
SO/RO
5  Regionálne komunikácie zabezpečujúce     dopravnú obslužnosť   regiónov
5.1 Rekonštrukcia a modernizácia ciest II.a III. triedy  VÚC
5.2 Rekonštrukcia a budovanie dopravných  subsystémov VÚC

 
Podporované aktivity

 • zvyšovanie dostupnosti k vyššej občianskej vybavenosti pre obyvateľom obcí mimo kohéznych pólov rastu;
 • zvyšovanie úrovne dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy, ktoré sú v zlom alebo nevyhovujúcom stave a zabezpečujú dopravnú obslužnosť obcí v území do kohéznych pólov rastu;
 • vytváranie podmienok pre zlepšenie mobility za prácou;
 • budovanie doplnkových prvkov dopravnej infraštruktúry k cestám II. a III. triedy, ktoré zvyšujú bezpečnosť a priepustnosť dopravy a znižujú jej dopady na životné prostredie.
Prioritná os Hlavné skupiny aktivít SO/RO
6 Technická pomoc    
6.1 Efektívne riadenie   a implementácia ROP MVRR

Podporované aktivity:

 • aktivity publicity a informovania Riadiaceho orgánu (RO) a sprostredkovateľského orgánu (SO/RO);
 • technické, priestorové a prevádzkové vybavenie RO a SO/RO;
 • platy zamestnancov RO a SO/RO;
 • vzdelávacie aktivity pre RO a SO/RO;
 • zabezpečenie funkčnosti Monitorovacieho výboru ROP;
 • hodnotenia ROP definované vo všeobecnom nariadení;
 • vybavenie RO a SO/RO informačnými technológiami;
 • softvérové produkty a ich údržba;
 • štúdie a analýzy, outsourcing, monitoring;
 • ďalšie aktivity v súlade s legislatívou SR a EÚ.

Ďalšie kroky:

  • do konca októbra 2007 mal by vzniknúť manuál pre ROP;
  • do konca októbra 2007 sa očakáva podpis zmlúv medzi VÚC a MVRR ohľadne SO/RO;
  • prvé výzvy MVRR avizuje pre školskú infraštruktúru a nie pre regeneráciu sídel, ako sa píše v dokumente ROP.

  Definitívnu schválenú verziu Operačného programu si môžete stiahnuť tu: