OPIS by mal pomôcť digitalizácii verejnej správy

Krátka správa

Už v tomto roku budú schválené prvé dotácie na zlepšenie elektronických služieb verejnej správy (e-Government), očakáva Úrad vlády SR, ktorý je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). Podľa Ivana Istvanffyho zo sekcie implementácie a riadenia zahraničnej finančnej pomoci budú vyhláseniu výziev predchádzať tzv. štúdie realizovateľnosti. „Analýzy by mali podrobne zmapovať situáciu a až na základe takejto analýzy presne odporučiť, na čo konkrétne majú byť zamerané jednotlivé výzvy. Predídeme tak neefektívnemu míňaniu európskej finančnej pomoci a peniaze pôjdu na to, čo nám naozaj treba,“ vysvetlil pre portál EurActiv.

Na druhej strane obchodné spoločnosti už majú jasnú predstavu, čo treba na Slovensku urobiť v oblasti informatizácie verejnej správy. „Predovšetkým musíme integrovať všetky pracoviská nielen štátnej správy, ale aj samosprávy. Rovnako potrebujeme urýchlene zjednotiť všetky registre,“ hovorí riaditeľ spoločnosti CSC Computer Sciences. Dodáva: „Zjednotením registrov dosiahneme, že ak občan zmení údaj o sebe na jednom úrade, zmení sa vo všetkých ostatných databázach a nebude musieť na rôznych úradoch opakovane zadávať tie isté osobné údaje”.

Vo verejnej správe dôjde k implementácii medzinárodných účtovných štandardov. Takýto krok by mal prispieť k zefektívneniu a sprehľadneniu sektora. Pre CSC Computer Sciences je však jednou z priorít aj zavádzanie elektronických služieb dostupných aj pre sociálne znevýhodnených občanov.

Prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP), Branislav Ondruš, s takýmto pohľadom súhlasí a dopĺňa, že informatizácia by tiež mala priniesť väčšiu transparentnosť fungovania verejnej správy. Hovorí: „OPIS treba využiť na to, aby sa v čo najväčšej miere začalo využívať elektronické verejné obstarávanie, ktoré podľa skúseností zo zahraničia, ale aj domácich firiem, ktoré ho používajú, prináša zníženie nákladov a znižuje na minimum riziko klientelizmu a korupcie“. Podľa neho je aktuálnou úlohou zavedenie elektronickej identifikačnej karty (občianskeho preukazu) a širšie využívanie elektronického podpisu pri komunikácii s verejnou správou.

„Ako korporácia dokážeme ponúknuť realizáciu komplexných projektov, nielen čiastkových riešení“. CSC Computer Sciences má už skúseností s návrhmi architektúry e-Governmentu, návrhmi a realizáciou štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Skúsenosti má aj s centrálnymi aplikáciami, napr. výber poistného, daní a ciel, ale aj s elektronizáciou a zdravotníctva (e-Health), rezortu spravodlivosti (e-Justice). Spoločnosť v minulosti digitalizovala aj archívy a komunikačné médiá.