Podpora aktivít verejnej správy pri ochrane zdravia

Pod identifikačným číslom 2008/170/ES dnes Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov v oblasti zdravotnej prevencie zameranej na široké vrstvy obyvateľstva. Ide o výzvu zverejnenú na základe schváleného programu Spoločenstvo v oblasti zdravia. Na tento program je v rozpočte Európskej komisie na obdobie rokov 2007 – 2013 alokovaných dokopy 28.541.003 eur. Projekty predkladané v rámci tohto programu môžu byť podporené sumou, ktoré zodpovedá až 60 percentám z celkových nákladov na projekt.

Cieľom projektov financovaných v rámci tejto výzvy má byť: (1) rozvoj ochrany zdravia občanov; (2) podpora zdravia za účelom redukcie zdravotných nerovností; (3) rozvoj a podpora znalostí a informovanosti v otázkach zdravia.

Financované aktivity: (1) podpora ochrany zdravia občanov; (2) podpora prevencie a informovanosti, výskumov, získavanie poznatkov; (3) nové prístupy a zapojenie nových aktérov v oblasti ochrany a podpory zdravia; (4) odstraňovanie nerovností v členských štátoch Európskej únie a regiónoch tejto oblasti.

Oprávnení žiadatelia: neštátne organizácie, verejné orgány, úrady alebo inštitúcie verejnej správy, univerzity a súkromné firmy z členských krajín Európskej únie ako hlavní partneri v projektoch.

Finálnym termínom pre odovzdanie projektov je 23. máj 2008.