Portál pre elektronické verejné obstarávanie je k dispozícii

Krátka správa

Verejné inštitúcie, ale aj súkromný sektor majú veľký záujem o podrobnosti o praktickom fungovaní elektronického verejného obstarávania. Okrem niektorých limitov totiž od januára musia verejné inštitúcie obstarávať elektronicky. Jana Gocká z Úradu pre verejné obstarávanie upozorňuje, že elektronická bude zatiaľ iba prvá fáza: zadávanie súťaže, podávanie ponúk, resp. priebeh elektronickej aukcie. Vyhodnocovanie a následne kroky sa nebudú od januára odlišovať od doterajších. „Existencia portálu je dôležitou pomôckou, aby sa elektronické verejné obstarávanie stalo realitou,“ konštatuje.

Portál realizovala firma IBM na základe verejnej súťaže. V priebehu tohto roka sa jeho jednotlivé moduly pripravovali podľa platného zákona, pričom pracovníci IBM neustále konzultovali fungovanie budúceho portálu s ÚVO. „Nebrali sme to ako obyčajnú zákazku, pretože elektronické verejné obstarávanie môže verejnému sektoru priniesť obrovské zmeny,“ vysvetľuje Križánek z IBM . Len čas na samotnú súťaž sa dá skrátiť o tretinu až polovicu, nálady na ňu ešte výraznejšie, odbúranie osobných kontaktov medzi zadávateľmi a firmami sa všeobecne považuje za významný nástroj na zníženie korupcie.

Firma IBM bola úspešná a včas dokázala zrealizovať celý portál, ktorú dnes už existuje, je verejne prístupný a hneď na jeho prvej strane možno nájsť aj presné rady a metodické pokyny, ako s ním pracovať. Jeho funkčnosť sa už podarilo odskúšať na reálnom verejnom obstarávaní (Štúdia realizovateľnosti V. a VI. Paneurópskeho koridoru pre MDPT SR). Okrem toho IBM a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) už dva krát v Bratislave zorganizovali pracovný seminár, na ktorom vyše stovke ľudí z verejných inštitúcií  firiem predstavili jeho fungovanie a odpovedali na množstvo praktických otázok.

Diskusia na seminári však ukázala aj viaceré nedostatky zákona, ktoré budú realizáciu elektronického verejného obstarávania sťažovať. Chýbajú skúsenosti z praxe a aj J. Gocká priznala, že minulá vláda sa usilovala urýchlene spustiť „aspoň niečo a potom to v priebehu používania dolaďovať a vychytávať muchy“. Dôvodom je fakt, že v oblasti el. verejného obstarávania sme v EÚ na poslednom mieste. Dôsledkom „naháňania termínov“, keď informatizácia po celý predošlý čas nebola pre vládu prioritou, však môžu byť problémy, ktorých odstránenie potrvá niekoľko mesiacov, čím sa plošné využívanie elektronického verejného obstarávania významne oddiali.