Portál www.govedu.sk už v prevádzke

Krátka správa

Projekt nadväzuje na národný projekt „Certifikovania digitálnej gramotnosti zamestnancov vo verejnej správe programom ECDL“, ktorý bol prezentovaný a spustený na jar tohto roku. Umožňuje všetkým služobným úradom, zatiaľ bratislavského kraja, vhodným spôsobom dopĺňať vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti. Pre všetky úrady je projekt bezplatný, jeho cieľom je zabezpečiť pre zamestnancov verejnej správy eLearningové vzdelávanie k príprave na certifikáciu ECDL.

Pracovníci verejnej správy môžu celé vzdelávanie absolvovať z CD, ale študovať môžu aj on-line. Preto ministerstvo dopravy sprevádzkovalo portál www.govedu.sk, na ktorom môže ktokoľvek získať informácie o samotnom projekte, ale účastníci kurzu ho prostredníctvom portálu môžu aj celý absolvovať. Budú spolupracovať s výukovým systémom, ktorý si pamätá vaše napredovanie v kurze, takže sa môžete vždy vrátiť tam, kde ste skončili. Každú lekciu si takisto môžu prejsť niekoľko krát. Na portály nájdu sekcie určenú práve im, do ktorej môžu vstúpiť iba registrovaní účastníci prostredníctvom používateľského mena a hesla. Štúdium tak môžu absolvovať z akéhokoľvek miesta, kde je internetové pripojenie, vlastným tempom a v čase, ktorý si pre štúdium sami nájdu. 

Dôvodom potreby takého vzdelávania a jeho preverovania je budovanie informačnej spoločnosti. Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií a ich uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach života spoločnosti vyvoláva potrebu zabezpečiť možnosti pre celoživotné vzdelávanie a certifikáciu širokého okruhu zamestnancov rôznych (neinformatických) profesií tak, aby boli schopní tieto technológie pri svojej práci tvorivo využívať. Zamestnávateľ má mať schopnosť a možnosť preverovania ich vedomostí jednotným certifikovaným spôsobom, aby mal istotu, že prostriedky do IT i vzdelávania v tejto oblasti sú správne a efektívne využívané.

Elearningové vzdelávanie má množstvo výhod a preto ho považujeme za kvalitnú podporu certifikovania zamestnancov programom ECDL. Je neefektívne, aby si jednotlivé inštitúcie zabezpečovali jednotlivo zodpovedajúci eLearningový kurz. Preto národný projekt zabezpečuje takéto vzdelávanie jednotne pre všetkých zamestnancov v pilotnej fáze pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK). K dnešnému dňu sa do projektu prihlásilo 6716 frekventantov zo 47  úradov a inštitúcií BSK. Začiatkom budúceho roka plánuje MDPT SR zapojiť do tohto projektu aj ostatné kraje Slovenska.