Postavenie Slovenska v Bruseli sa upevňuje

Krátka spáva

Práve prebiehajúce rokovanie Výboru regiónov (VR) Európskej únie potvrdilo upevňujúce sa postavenie Slovenska v európskom priestore. Jeho členovia totiž opätovne zvolili za jedného z viceprezidentov tohto orgánu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Milana Belicu, ktorý pritom zároveň zostal aj členom grémia výboru a vedúcim slovenskej delegácie. Milan Belica po svojom zvolení konštatoval, že bude pokračovať v práci upevňujúcej postavenie a politický vplyv Slovenska a ďalších územne menších krajín v orgánoch Európskej únie.

Novým prezidentom Výboru regiónov EÚ sa stal bývalý belgický premiér Luc van den Brande, ktorý je členom Výboru regiónov od jeho vzniku v roku 1994 a bude túto funkciu zastávať dva roky. Nastupuje po Michelovi Delabarreovi, starostovi francúzskeho mesta Dunkerque, ktorý sa po tejto vzájomnej výmene rolí stáva prvým viceprezidentom. Na tomto plenárnom zasadnutí bolo tiež zvolených 27 podpredsedov navrhnutých národnými delegáciami a ďalší členovia grémia.

„Musíme sa zbaviť hierarchickej štruktúry vo forme pyramídy, v rámci ktorej je Európska únia postavená nad členskými štátmi, členské štáty nad regiónmi a regióny nad mestami a obcami. Musíme sa snažiť o vytváranie nových partnerstiev medzi rôznymi úrovňami správy, v rámci ktorých by jednotlivé úrovne správy rovnocenne spolupracovali na dosiahnutí spoločných cieľov. Takýto prístup by znamenal, že nejde o Európu regiónov, ale o Európu s regiónmi, mestami a obcami.“

Povedal, že Výbor regiónov sa bude snažiť nadviazať na úspechy štruktúrovaného dialógu s Európskou komisiou a združeniami miestnych a regionálnych orgánov, „ktorý by sa stal nevyhnutným nástrojom na preskúmanie politických plánov a smerovaní v predlegislatívnej fáze.“ Výbor bude tiež naďalej rozvíjať spoluprácu s Európskym parlamentom, jeho „najprirodzenejším partnerom.“

Približne dve tretiny právnych predpisov EÚ vykonávajú miestne a regionálne orgány členských štátov. Výbor regiónov bol založený v roku 1994, aby poskytol zástupcom miestnych samospráv možnosť vyjadriť sa k obsahu týchto právnych predpisov. VR EÚ organizuje každoročne päť plenárnych zasadnutí, na ktorých 344 členov výboru hlasuje o správach, označovaných ako stanoviská, vypracovaných k navrhovaným právnym predpisom. Európska komisia, ktorá iniciuje tvorbu právnych predpisov EÚ, a Rada ministrov, ktorá stanovuje ich konečný obsah (zvyčajne spolu s Európskym parlamentom), sú povinné konzultovať VR EÚ v širokom spektre oblastí politiky, vrátane životného prostredia, zamestnanosti a dopravy.