Príprava na eurofondy: výhrady samosprávnych krajov

Krátka správa

EurActiv sumarizuje námietky samosprávnych krajov, ktoré rezonovali po tlačovej konferencii predsedov samosprávnych krajov (Združenia SK8) začiatkom augusta.

Samosprávne kraje si myslia, že SR je v v štádiu, keď je šanca čerpať eurofondy vážne ohrozená.

„Verejnosti je podsúvaný spor medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na strane jednej a samosprávnymi krajmi na strane druhej. Lenže nie je to spor o tom, kto bude ovládať viac ako 400 mld. Sk – aspoň pre nás nie“, uvádzajú predsedovia samosprávnych krajov.

Hrozia tiež, že ak sa prístup MVRR nezmení, tak sa budú dištancovať od eurofondov. Podľa výsledkov prvej fázy systémového auditu inštitúcii zapojených do nakladania s eurofondami neobstáli kraje práve najpozitívnejšie.

Námietky županov:

  1. Nespochybňujú úlohu centrálneho koordinačného orgánu, ale chcú spolupracovať v tom, v čom sa cítia byť prospešní, tam kde je úloha regiónov nezastupiteľná, a to žiada aj Brusel.
  2. Žiadajú dodržiavať princíp partnerstva. "MVRR negociuje NSRR bez nás – možno by sme prišli k tým istým záverom, možno by presvedčili oni nás, možno by vypočuli naše argumenty. Nejde o to, kto z koho, ale o to, využiť historicky neopakovateľnú šancu pre rozvoj Slovenska, jeho regiónov a pre jeho obyvateľov – víťaz nebude nikto, môže byť však porazený – občan a Slovenská republika"
  3. Zo zákona sa musia starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby jeho obyvateľov (§ 4 zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov) – a to je nemožné bez spolupodieľania sa na príprave a uplatňovaní Národného strategického referenčného rámca
  4. Sú schopní a pripravení implementovať minimálne Operačný program Bratislavský kraj a Regionálny operačný program, tak ako je to samozrejmosťou v okolitých krajinách V4.
  5. Na úradoch samosprávnych krajov pracujú ľudia, ktorí prišli z ministerstva financií, resp. z úradu vlády a ktorí pracovali v oblasti eurofondov.
  6. Odmietajú bezdôvodné spochybňovanie svojej schopnosti efektívne a objektívne spolupracovať pri rozdeľovaní týchto prostriedkov.
  7. Vzhľadom na vážnosť budú iniciovať stretnutie s predsedom vlády SR Robertom Ficom ešte v auguste. Odvolávajú  sa na jeho podporu zapojeniu regiónov do procesu čerpania prostriedkov z NSRR, ktorú viackrát deklaroval tak on, ako aj ďalší dvaja najvyšší ústavní činitelia (prezident SR a predseda Národnej rady SR).
  8. Ak sa postup nezmení a komunikácia nezlepší, sú pripravení na pôde zastupiteľstiev diskutovať o dištancovaní sa samosprávnych krajov od celého procesu.

Priebežné výsledky procesného auditu nezávislého audítora 48 inštitúcií zapojených do procesov nakladania s eurofondami (medzi nimi aj 7 úradov VÚC okrem Bratislavského samosprávneho kraja) vyzneli podľa slov ministra regionálneho rozvoja Mariana Janušeka (SNS) v prípade župných úradov nie veľmi priaznivo. Košický kraj má 4 pripravených pracovníkov v štruktúre úradu, Banskobystrický 1 a ostatné kraje ani jedného. Pre každé SORO – sprostredkovateľský orgán – sa vyžaduje okolo 30 zamestnancov.

Výsledky za štátne agentúry minister ešte nevedel v piatok na tlačovej konferencii tlmočiť, nakoľko audit sa skončil v stredu, 15. augusta 2007.