Rozvoj e-Demokracie na Slovensku

Krátka správa

V roku 207 zaznamenalo Slovensko posun k lepšiemu v oblasti tzv. elektronickej demokracie (e-Demokracie). Na základe získaných poznatkov a informácií to tvrdí Inštitút pre verejné otázky (IVO). Významný je najmä podiel elektronických diskusných fór a elektronických komunít ako nástrojov, ktoré obnovujú sociálne väzby medzi občanmi, a zároveň im umožňujú priamo ovplyvňovať rozhodovanie a verejnú kontrolu štátnych orgánov a samospráv. Pomerne rozšírenými nástrojmi elektronickej demokracie sú na Slovensku aj blogy – internetové denníky.

Spomenúť treba aj projekty mimovládnych organizácií. Na jednej strane sa podieľajú na realizácii množstva projektov e-Governmentu, a na druhej strane, samy využívajú internet ako efektívnu technológiu na kontrolu verejnej moci. Negatívne sa však v tejto oblasti javia niektoré pokusy členov vlády o ignoráciu hromadných pripomienkok k materiálom predkladaným na rokovanie vlády, ktoré je možné posielať aj prostredníctvom internetu. Inštitút hromadnej pripomienky cez internet nebol spochybnený od roku 2000, keď bol zavedený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Na druhej strane, progres v oblasti e-Demokracie možno dokumentovať tiež snahou štátnych inštitúcií o posilňovanie služieb zameraných na občianske a ľudské práva. Na centrálnej úrovni sú to napríklad služby Ústredného portálu verejnej správy, Ministerstva spravodlivosti SR či Verejného ochrancu práv, ktoré prostredníctvom internetových stránok poskytujú praktické návody a rady pre občanov, ako uplatniť ich občianske práva.

Zlepšil sa tiež prístup najvyšších orgánov štátnej a verejnej moci, ktoré čoraz častejšie využívajú internet ako zdroj poskytovania informácií o svojej činnosti. V rámci posilňovania slobodného prístupu k informáciám, ako prvku verejnej kontroly, je zasa dôležitým krokom postupné sprístupňovanie informácií z rôznych registrov, evidencií a databáz na internete.

Súčasťou e-Demokracie je však napríklad aj príprava na elektronickú formu volieb, ktorá by poskytla alternatívu voči tradičnému spôsobu uplatňovania volebného práva občanov. Slovensko zatiaľ nepripravuje kroky ani legislatívu, ktorá by takúto možnosť priniesla.