Slovenské zákony nie sú kompatibilné s eGovernmentom

„V štátnej správe sa dá realizovať iba to, čo povoľuje zákon. Tam je to legislatívne dosť striktné. Mementom z minulosti je pre nás situácia ohľadne zavedenia elektronického podpisu, kde sa vymysleli mechanizmy ako by sa elektronický podpis dal technicky použiť, žiaľ pre nedostatky v legislatíve praktické využitie elektronického podpisu je značne limitované,“ vyhlásil včera na tlačovej konferencii ITAPA Fóra 2009 Pavol Tarina, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti.

„Niečo podobné podľa mňa hrozí aj v oblasti eGovernmentu,“ doplnil.

Verejná diskusia o implementácii Operačného programu Informatizácia spoločnosti sa sústredí spravidla len na vytváranie dátovej infraštruktúry a technickú realizáciu informačných systémov. Na druhej strane má však OPIS i legislatívnu rovinu.

Legislatíva v súčasnom znení, ak by sa nenovelizovala, neumožňuje praktickú realizáciu mnohých služieb verejnej a štátnej správy v elektronickej podobe. Ako povedal Tarina, v niektorých prípadoch zákon priamo vyžaduje, že na žiadosti musí byť okrúhla pečiatka so slovenským znakom.

Slovenská vláda preto plánuje novelizovať príslušné zákony v troch etapách:

  • vytvorenie sumáru zákonov, ktoré bude treba novelizovať s ohľadom na projekty OPIS-u,
  • kategorizácia jednotlivých zákonov podľa časovej priority,
  • príprava návrhov noviel zákonov v paragrafovom znení.

Pavol Tarina vystúpil na tlačovej konferencii včera (27.5.) v rámci ITAPA Fóra 2009, ktoré sa zameralo na tému „Slovensko v očakávaní novej éry e-služieb“. V rámci programu sa k aktuálnym výstupom štúdií uskutočniteľnosti vyjadrilo viacero odborníkov zo súkromného sektora i verejnej správy.

Zúčastnila sa na ňom i Christine Leitner z rakúskej Danube University v Kremsi. Z pozície programovej riaditeľky ceny „European eGovernment Awards 2009“ vyzvala aj slovenské projekty v oblasti elektronizácie verejnej správy, aby sa zapojili do štvrtého ročníka udeľovania tohto prestížneho ocenenia (EurActiv 28/05/09).