Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Krátka správa

Tento rok, ešte pred voľbami, prijala Národná rada Slovenskej republiky prelomový zákon pre ďalšiu informatizáciu verejnej správy. Ide o zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho zásadný význam spočíva v tom, že umožňuje budovanie takých informačných systémov na jednotlivých úradoch a podobných verejných inštitúciách, ktoré budú navzájom kompatibilné. To umožní ich prepojenie a vytvorenie napr. jednotných registrov a databáz, čo zasa umožní vybavovanie rôznych úradných záležitostí prostredníctvom jednej internetovej stránky, ktorou sa má stať ústredný portál verejnej správy. Samozrejme, zákon má aj ďalšie dopady, ktoré však už nemusia byť tak bezprostredné pre verejnosť, ako „klienta“ verejná správy.

Na základe paragrafu 13 tohto zákona určuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT SR) štandardy, ktoré musia dodržať všetky úrady verejnej správy, vrátane samosprávy. Štandardy sú pravidlá definujúce: prostredie, v ktorom produkt informačných technológií pracuje, ako aj podmienky jeho práce a napokon i spôsob jej vykonávania.

Štandard je nástroj na vytvorenie a udržiavanie interoperability. Štandardy sa určujú najmä pre rozhrania informačných systémov – pokiaľ existujú definované štandardy, nevznikajú problémy pri pripájaní nových systémov, prepájaní starých, pretože každý správca resp. dodávateľ vie, ako má rozhranie nastaviť. Štandardy zároveň uľahčujú prácu s údajmi a informáciami, pretože unifikujú ich vzhľad a štruktúru. Štandardy sa v zmysle eGovernmentu vzťahujú na informačné systémy verejnej správy, ale pokiaľ je to možné, odporúčajú sa používať aj pre ostatné informačné systémy.

Oznámenie o vydaní výnosu MDPT SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vyšlo v Zbierke zákonov, čiastka 174 č. 464.