Únia miest: rušenie krajských úradov je nepremyslené 

Krátka správa

Zrušenie krajských úradov navrhuje ministerstvo vnútra. Z Analýzy a časového harmonogramu postupu pri zrušení krajských úradov, ktorú predložilo vláde vyplýva, že ministerstvo uvažuje o troch termínoch: buď 31. marec 2007, alebo 30. jún 2007 a koniec budúceho roka. Generálny sekretár Únie Marián Minarovič však upozorňuje, že s harmonogramom zrušenia krajských úradov budú súvisieť aj zmeny viacerých zákonov a bolo by vhodné, ak by začali platiť až od 1. januára 2008.

Pri prebratí kompetencií po zrušených krajských úradoch sa uvažuje o dvoch alternatívach. Podľa prvej by sa zaviedol nový model organizácie štátnej správy, ktorý by predstavoval asymetrické usporiadanie miestnej štátnej správy na krajskej úrovni. Na tento účel navrhuje ministerstvo vnútra zriadiť tri vyššie úrady pre štátnu správu v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a päť detašovaných pracovísk v ostatných sídlach krajských úradov, ktoré by vykonávali pôsobnosti terajších krajských úradov.

Únia miest považuje tento variant za horší. Podľa M. Minaroviča by totiž mohlo prísť k nárastu komplikácií v rozhodovacom procese a tento variant by pravdepodobne nepriniesol ani personálne, ani finančné úspory.

Druhá alternatíva predpokladá presun veľkej časti pôsobností krajských úradov na vyššie územné celky. Táto možnosť je podľa ÚMS systémovejšia, aj keď – ako hovorí M. Minarovič – nerešpektuje pokračovanie reformy verejnej správy: minimalizáciu, resp. elimináciu preneseného výkonu štátnej správy orgánmi samosprávy, teda oddelenie štátnej správy od samosprávy.