Začal fungovať ústredný portál verejnej správy

portál, e-government, verejná správa

Krátka správa

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) patrí momentálne k najdôležitejším súčastiam informatizácie spoločnosti. Jeho cieľom je sprístupniť služby a informácie o službách verejnej správy pre občana, podnikateľa, ale aj pre samotné orgány verejnej správy na internete a tak zjednodušiť proces poskytovania jej služieb. Je to preto mimoriadne dôležitý krok k úplnej elektronizácii verejnej správy. ÚPVS je od 1. júla 2006 schopný zabezpečiť autentifikáciu užívateľa, jeho prihlásenie k službe, prevzatie údajov, vytvorenie transakcie a jej postúpenie na príslušný rezort – poskytovateľa služby.

Realizačný tím – úrad vlády a sekcia splnomocnenca vlády pre informatizáciu – integroval do portálu aj informačnú časť existujúceho portálu Občan.sk. Pre ilustráciu fungovania technologickej časti sú pripravené aj vzorové elektronické služby. Konkrétne je to zasielanie informácií o voľných pracovných miestach s notifikáciou, podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu a overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri.

Informácie o službách verejnej správy sú podané jednoducho, poskytujú aktuálne návody na riešenie konkrétnych životných situácií, či kontakty na príslušné inštitúcie. Služby verejnej správy a informácie o nich sú poskytované v rámci dvoch cieľových skupín – občan a podnikateľ. Pre tieto dve kategórie sú vybrané typické služby, agendy, alebo životné situácie, pri ktorých potrebujú komunikovať s verejnou správou. Dôležité je, že na ÚPVS občan vždy nájde aktuálne informácie a bezpečnú formu komunikácie s inštitúciami verejnej správy.

Ďalší rozvoj portálu bude pokračovať na základe úlohy z tzv. cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy. Podľa nej musí štát do 31. 12. 2008 „elektronizovať“ najdôležitejšie služby verejnej správy. Na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy je tento termín záväzný pre všetky inštitúcie verejnej správy. Ich služby sa budú integrovať postupne – podľa toho, ako ich v elektronickej podobe zrealizujú jednotlivé úrady a inštitúcie. Za celý proces prípravy a prevádzky svojich služieb sú zodpovedné priamo inštitúcie, ktoré ich poskytujú.

Podľa splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu Miroslava Kukučku portál „pre rezorty vytvoril technologické prostredie, v ktorom môžu z jedného miesta pre občanov ponúkať všetky svoje elektronické služby. Je záležitosťou jednotlivých rezortov, kedy pripravené prostredie využijú a ponúknu svoje služby cez tento centrálny bod. Ministerstvo dopravy ako správca portálu prostredníctvom splnomocnenca bude mať väčšie právomoci v koordinácii a kontrole v procese jeho budovania.“