Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku.

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V rámci verejného obstarávania sú na nákup tovarov, služieb a stavebných prác vynakladané značné objemy verejných prostriedkov. Odhady uskutočnené na základe údajov zo systému národných účtov podľa metodiky OECD1 ukazujú, že na Slovensku sa jedná o ekvivalent 12% HDP, čo v roku 2007 predstavovalo čiastku približne 126 mld. Sk2. Výdavky na verejné zákazky tak predstavujú značnú časť z celkových výdavkov verejného sektora. Pri ich vynakladaní môže dôjsť a dochádza k celej rade problémov, ktoré je možné všeobecne rozdeliť do dvoch skupín. Prvou sú problémy vyplývajúce z neúčelne uskutočnených nákupov. Organizácia verejného sektora v tomto prípade nakúpi niečo, čo v skutočnosti nepotrebuje alebo by svoju potrebu pokryla podstatne lepšie iným statkom. Druhým typom problémov pri realizácii verejného obstarávania je korupcia. Vo všeobecnosti pri korupčnom konaní dochádza k situácii, keď verejný sektor nakúpi požadovaný statok za cenu vyššiu než by bolo možné na konkurenčnom trhu. Daňový poplatník tak prichádza o časť verejných statkov, služieb alebo transferov, na ktoré sa v dôsledku predražených nákupov nedostalo.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.